تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3 مسأله پژوهش
اسلوان[1] در سال 1996 شواهدی ارائه نمود که نشان می داد سرمایه گذاران، میزان پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع(بزرگنمایی) و میزان پایداری جریان وجوه نقد را کمتر از واقع(کوچک نمایی)  برآورد می کنند. این نتایج نشان می دهد که وقتی استراتژی مبادله سهام بر اساس درک ناصحیح سرمایه گذاران از پایداری اجزای سود قرار می گیرد، منجر به بازده غیرعادی معناداری می گردد. درک ناصحیح سرمایه گذاران از میزان پایداری اجزای سود به ویژه اقلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی نامیده می گردد.
ادبیات نابهنجاری بسط داده شده توسط اسلوان (1996) در آغاز روی ارزشگذاری بیش از واقع(بزرگنمایی) اقلام تعهدی تمرکز داشت (برای مثال، خی[2]2001؛ توماس و ژانگ[3] 2002؛ کالینز، گنگ و هریبار[4]؛ 2003). با اینحال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که تمرکز روی بزرگنمایی اقلام تعهدی بدون در نظر داشتن کوچک نمایی جریان وجوه نقد، منجر به بحثی ناقص و نتایجی ناصحیح می گردد (دسای، راجگوپال و ونکاتاچالام[5] 2004؛ یو[6] 2007؛ بارن و مجیلک [7]2008). در این پژوهش به مطالعه تأثیر ریسک ورشکستگی در ارزشگذاری صحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد پرداخته می گردد. به اظهار دقیق تر، ما مطالعه می کنیم که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر؟
مطالعه همبستگی بین احتمال ورشکسته شدن یک شرکت و بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد آن، موضوع مهمی می باشد زیرا نقشی را که ریسک ورشکستگی در کمک به درک سرمایه گذاران از میزان پایداری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد جهت قیمت گذاری سهام اعمال می کند، مورد تأکید قرار می‌دهد و بین ریسک ورشکستگی و کارایی بازار ارتباط مستقر می نماید.
فرض بر این می باشد که دست اندرکاران بازار و سرمایه گذاران برای قیمت گذاری سهام روی کیفیت سود و اجزای آن تمرکز زیادی دارند. با در نظر داشتن اینکه احتمال ورشکستگی یک شرکت روی میزان پایداری سود (که یکی از شاخص های کیفیت سود می باشد.) و اجزای آن تأثیر بسزایی دارد، پس مطالعه ارتباط بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اجزای سود لازم به نظر می رسد. این مطالعه به حدس توماس (2000) پاسخ می دهد. وی اظهار می کند که بزرگنمایی و کوچک نمایی اطلاعات اجزای سود ممکن می باشد به دلیل کیفیت پایین اقلام تعهدی باشد.
1) Sloan
1) Xi

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2)  ThomasandZhang
3)  Collins, GongandHrybar
4)  Desai, andVnkatachalamRajgvpal
5) Yu
6)  BarneyandMjylk


پاسخی بگذارید