قسمتی از متن پایان نامه :

احمدپور و احمدی (1387) پژوهشی با عنوان بهره گیری از ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود، در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که قدرت توضیحی سود، با بالا رفتن کیفیت آن، افزایش می­یابد. بر اساس این  پژوهش، سود با کیفیت باعث  اثرگذاری  و  افزایش سودمندی  اطلاعات برای تصمیم­گیری سرمایه­گذاران می گردد. در مجموع، می­توان نتیجه گرفت که شرکت­هایی که سود حسابداری آنان مربوط و قابل اتکاست، کیفیت سود بهتری نیز دارند.
کقائمی و دیگران (1387) کیفیت سود و بازده سهام شرکت­ها را مطالعه کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بین بازده سهام شرکت­هایی که اقلام تعهدی آنها به بیشترین و کمترین میزان گزارش می­گردد، اختلاف معناداری هست.
عرب مازار یزدی و همکاران (1385) محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران را مورد مطالعه قرار داده و دریافتند سود نسبت به جریان های نقدی عملیاتی محتوای اطلاعاتی افزاینده دارد.
کردستان و رودنشین (1385) به مطالعه میزان مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود حسابداری نسبت به ارزش بازار شرکت پرداختند. یافته های پژوهش آن ها حاکی از این بود که جزء نقدی سود حسابداری توان پیش بینی ارزش بازار شرکت را دارند، اما اجزای تعهدی سود فاقد توان پیش بینی و قدرت توضیح ارزش بازار شرکت هستند.

نوروش و همکاران (1385) در تحقیقی با عنوان کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر تأثیر خطای برآورد اقلام تعهدی به آزمون تجربی مدل دیچو و دیچو (2002) در مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران می پردازد. هدف از پژوهش این می باشد که ابعاد جدیدی از کیفیت اقلام تعهدی مربوط به سرمایه در گردش و سود مطالعه گردد. از آنجا که اقلام تعهدی باعث تعدیل و یا تغییر در زمانبندی شناسایی جریان های نقدی در سود در طی یک دوره زمانی می شوند، انتظار می رود سود معیار بهتری برای سنجش عملکرد باشد. اما اقلام تعهدی نیازمند برآورد و مفروضاتی می باشد و کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. با مطالعه 96 شرکت در طی سالهای 1383- 1377 و با بهره گیری از روش رگرسیون ترکیبی و در سطح شرکت، نتایج به دست آمده حاکی از ارتباط معنی داری میان کیفیت اقلام تعهدی و قدرمطلق تغییرات در سرمایه در گردش شرکت ها دارد. در حالی که سایر متغیرهای شرکت نظیر انحراف معیار فروش، دارایی ها، جریان های نقدی و سود ارتباط معنی داری نشان نمی دهند. همچنین نتایج نشان می دهد که سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت سود اقلام تعهدی می گردد. به اظهار دیگر افزایش در میزان اقلام تعهدی معضلات بیشتری را در زمان بندی و تطابق جریان های نقدی ایجاد می کند و پس به رغم این که اقلام تعهدی کوشش در بهبود این امر می نماید، اما این منافع به قیمت خطای برآوردی می باشد و میان سطح اقلام تعهدی و این خطاها نوعی ارتباط مثبت هست. پس، اقلام تعهدی بیشتر به معنی کیفیت کمتر و پایداری کمتر سود می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4  اختصار فصل
در این فصل ادبیات پژوهش ، پیشینه داخلی و خارجی پژوهش و مباحث تئوری مطرح شده می باشد. در فصل بعد به روش شناسی پژوهش می پردازیم که شامل روش پژوهش ، روش گردآوری اطلاعات و طبقه بندی آنها ، متغیرها و اظهار فرضیات پژوهش و روشهای آزمون فرضیات می باشد.


پاسخی بگذارید