مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2- نتیجه‌گیری
5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول
در فرضیه اول مطالعه تأثیر عامل شناخت حسابرسان و درک آنها از محیط و نوع فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی مورد آزمون قرار گرفت که به این مقصود از 7 گویه در قالب طیف لیکرت بهره گیری شده که نتایج آزمون به توضیح زیر می باشد. نمره حسابرسان مستقل با نمره بهره گیری کنندگان صورتهای مالی (حسابرسان دیوان محاسبات) تفاوت معنی‌داری داشت و حسابرسان مستقل همانند حسابرسان شاغل در دیوان محاسبات اما با شدت توافق بیشتری به این موضوع تأکید دارند که شناخت و درک مناسب از محیط و نوع فعالیت واحد مورد رسیدگی باعث افزایش کارایی حسابرسی می گردد. پس بر اساس استانداردهای حسابرسی هر چه میزان شناخت حسابرس قبل و بعد از شروع فرایند حسابرسی نسبت به کلیت واحد مورد رسیدگی بیشتر باشد عملیات حسابرسی به نحو مطلوب تری انجام شده و اطمینان از حصول به نتایج مطلوب این فرایند که همان انجام حسابرسی به صورت کاراتر و اثربخش‌تر می باشد بیشتر می گردد.
5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم
در فرضیه دوم مطالعه تأثیر عامل شناخت و درک مناسب از سیستم کنترل داخلی بر کارایی حسابرسی مورد آزمون قرار گرفت که به این مقصود از 4 گویه در قالب طیف لیکرت بهره گیری گردید که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل بشرح زیر می باشد؛
نمره حسابرسان مستقل با نمره بهره گیری کنندگان صورتهای مالی (حسابرسان دیوان محاسبات) تفاوت معنی‌داری داشت و حسابرسان مستقل همانند بهره گیری کنندگان صورتهای مالی با شدت توافق بیشتری بر این موضوع تأکید دارند که کسب شناخت و درک مناسب از سیستم کنترل داخلی اثر معنی‌داری بر کارایی حسابرسی دارد و باعث افزایش کارایی حسابرسی صورتهای مالی می گردد که یکی از علت های اصلی که می‌توان برای حصول چنین نتیجه‌ای ذکر نمود آن می باشد که وقتی حسابرسان از سیستم کنترل داخلی شناخت کافی داشته باشند و آن را مناسب ارزیابی کنند، با اتکای بیشتر به انجام سایر مراحل کار می‌پردازند، که این امر باعث کاهش رسیدگی‌ها می گردد و افزایش کارایی حسابرسی صورت‌های مالی می گردد.

تحقیقات انجام گرفته مانند پژوهش انجام شده توسط رضازاده و بسنده (1385) بلودی جک (2003) استین و همکارانش (2004) نیز به نتایج مشابهی دست یافتند.
5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم
در فرضیه سوم مطالعه عامل بهره گیری از خدمات حسابرسی داخلی بر کارایی حسابرسی مورد آزمون قرار گرفت که به این مقصود از 3 گویه در قالب طیف لیکرت بهره گیری گردید که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل بشرح زیر می باشد؛
نمره حسابرسان مستقل با نمره بهره گیری کنندگان صورتهای مالی (حسابرسان دیوان محاسبات) تفاوت معنی‌داری داشت و حسابرسان مستقل همانند حسابرسان دیوان محاسبات و با شدت توافق بیشتری بر این موضوع تأکید دارند که بهره گیری از خدمات حسابرس داخلی اثر معنی‌داری بر کارایی حسابرسی دارد و این اثر منجر به افزایش کارایی حسابرسی صورتهای مالی می گردد. از علت های اصلی حصول این نتیجه آن می باشد که بهره گیری حسابرسان از خدمات حسابرسی داخلی و ارتباط و مذاکره با آن معمولاً سبب تعدیل نوع و ماهیت و کاهش زمان اجرای روشهای حسابرسی و کاهش حدود روشهای مورد اجرای حسابرس می گردد و می‌توان گفت با بهره گیری از خدمات یک واحد حسابرسی داخلی مؤثر می‌توان عملیات حسابرسی را به صورت یک فرایند مفید و مؤثر انجام داد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:
1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


پاسخی بگذارید