شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقیقات داخلی:

 • تحقیقی توسط هاشمی و بهزادفر (1389)، تحت عنوان «ارزیابی ارتباط محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، این پژوهش به ارزیابی ارتباط اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می باشد. این پژوهش، تحقیقی توصیفی می باشد و برای گردآوری داده ها واطلاعات پژوهش از روش اسنادکاوی و رگرسیون بهره گیری شده می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سود هر سهم مربوط ترین متغیرحسابداری به ارزش شرکت می باشد و بین دارایی های جاری و قیمت سهام ارتباط ای معکوس هست.
 • تحقیقی توسط خواجوی و همکاران (1389)، تحت عنوان «تکنیک تحلیل پوششی داده ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبتهای مالی»، هدف این پژوهش معرفی تکنیک تحلیل پوششی داده ها به عنوان روشی مکمل برای تحلیل سنتی نسبت های مالی می باشد. این پژوهش، تحقیقی کاربردی می باشد و از نوع شبه تجربی و رویکرد پس رویدادی می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش  شامل کلیه ی شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن می باشد که تکنیک تحلیل پوششی داده ها می تواند مکمل خوبی برای تحلیل سنتی صورت های مالی با بهره گیری از نسبتهای مالی باشد.
 • تحقیقی توسط پور حیدری و کوپایی حاجی (1389)، تحت عنوان «پیش بینی بحران مالی شرکت ها با بهره گیری از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی»، این پژوهش به مطالعه متغیرهای حایز اهمیت در پیش بینی بحران مالی و ورشکستگی شرکت ها پرداخته می باشد و مهمترین متغیر های مالی در پیش بینی بحران مالی را شناسایی کرده می باشد. روش این پژوهش روش شبه تجربی می باشد. جامعه آماری پژوهش،  شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشدکه از سال 1380 لغایت 1386 در بورس فعال بوده اند. نمونه پژوهش متشکل از 90 شرکت و در دو گروه طبقه بندی شده اند. گروه اول متشکل از 30 شرکت دارای بحران مالی و گروه دوم متشکل از 60 شرکت  که فاقد بحران مالی بوده اند. در این پژوهش توانایی پیش بینی مدل، با بهره گیری از اطلاعات شرکت های دارای بحران مالی و شرکت های فاقد بحران مالی ارزیابی شده می باشد. نتایج  پژوهش نشان می دهد که تا پنج سال قبل از بحران مالی می توان با بهره گیری از مدل با دقت نسبتاً بالا آن را پیش بینی نمود.
 • تحقیقی توسط مازار یزدی، صفرزاده(1389)، تحت عنوان «مطالعه توانایی نسبتهای مالی در پیش بینی بحران مالی: تحلیل لاجیت»، این پژوهش با بهره گیری از تکنیک های چندمتغیره آماری همچون رگرسیون لوجستیک، به مطالعه تأثیر داده های حسابداری در ایجاد یک مدل به مقصود پیش بینی بحران مالی بر روی نمونه ای متشکل از 279 شرکتـ سال (104 شرکت بحران زده و 175 شرکت بدون بحران مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1386ـ1382 پرداخته می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل، توانایی پیش بینی بحران مالی را داشته و می تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی و سیستم بانکی کمک نمایند.
 • تحقیقی توسط سلیمانی(1389)، تحت عنوان «ارزیابی کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی برای شرکتهای ایرانی»، این پژوهش به مطالعه کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران پرداخته می باشد. نمونه های آماری پژوهش شامل 30 شرکت موفق و 30 شرکت ناموفق می باشد که از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران انتخاب گردید. نتایج نشان داد که این الگوها، تفاوت معنی داری در پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها دارند.
 • اسکوئی (1388)، در پژوهشی با عنوان «علت های ایجاد بحران و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن»، به مطالعه موضوع پرداخته می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده، بحران اقتصادی که هم اکنون کشورهای صنعتی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و دامنه آن به اکثر کشورهای در حال توسعه رسیده می باشد. ورشکستگی بعضی بانکها و نهادهای مالی که نتیجه طبیعی این فرآیند می باشد موجب اضطراب و نگرانی در بازارهای مالی و کاهش شدید اعتبارات ، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری گردید. در چنین وضعی، خانوارها نسبت به آینده اقتصادی نگران تر می شوند و سطح مصرف خود را به سرعت کاهش می دهند که این امر، افت سطح فروش وکاهش سود بنگاههای اقتصادی را به دنبال داشته و زمینه را برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری فراهم می آورد و در یک کلمه بحران اقتصادی را تشدید می کند.
 • تحقیقی توسط راعی و فلاح پور (1387)، تحت عنوان «کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با بهره گیری از نسبت های مالی»، این پژوهش به مطالعه کارایی بهره گیری از ماشین بردار پشتیبان در (SVM) پرداخته می باشد. در این پژوهش نتایج مدل (SVM) در مقایسه با مدل آماری رگرسیون لجستیک  (LR) مطالعه شده می باشد. این پژوهش، تحقیقی کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل  شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورد بهره گیری  در این پژوهش متشکل از 80 شرکت تولیدی می باشد. نتایج پژوهش  نشان می دهد که قدرت تعمیم پذیری مدل(SVM)  بسیار  بالاتر از مدل (LR) می باشد. همچنین، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که نسبت های مالی می توانند پیش بینی کننده خوبی برای درماندگی مالی شرکت ها باشند.
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار