ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی 

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه ریزی حسابرسی :
برنامه ریزی یعنی تدوین یک طرح کلی حسابرسی و یک طرح تفصیلی (برنامه حسابرسی) برای تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روشهای حسابرسی مربوط به هر حسابرسی. هدف برنامه ریزی ،انجام به موقع و اثربخش حسابرسی می باشد. (استانداردهای حسابداری، 1385)
 

2-5-1)تأثیر برنامه حسابرسی: برنامه حسابرسی شامل روش های لازم برای تکمیل یک حسابرسی مؤثر و کارامد می باشد. این برنامه بایستی شامل جزئیات کافی برای کارمندان کم تجربه برای اجرای مراحل باشد، با این تفاصیل نباید بیش از حد، تفصیلی اظهار گردد، ‌چراکه منجر به اجرای مراحل به صورت روتین می گردد و قضاوتهای حرفه ای را محدود می کند. برنامه مناسب حسابرسی، یک طرح کلی را به وجود می آورد که طی آن کارها با درک کامل از واحد حسابرسی شونده پیش می رود و به مدیریت این اطمینان را می دهد که تمام حوزه های ریسک به اندازه کافی تبیین شده اند. مواردی که به وسیله برنامه حسابرسی پوشش داده می گردد، شامل اهداف حسابرسی، روش های آزمون،‌ اندازه نمونه،‌ انتخاب نمونه، دوره زمانی و گزارشات و مستندات مربوط به مطالعه ها و آزمون هاست. (PAIN, 2005)
برنامه بایستی قبل از شروع کار تهیه و به وسیله مدیران حسابرسی تصویب گردد. این برنامه در طول حسابرسی و بر اساس نتایج آزمون و اطلاعات به دست آمده تعدیل می گردد. با این تفاصیل هر تغییری در برنامه حسابرسی یا فرایند اجرایی آن بایستی به وسیله مدیران حسابرسی مطالعه و تصویب گردد.
برنامه ریزی مهمترین مرحله از مراحل حسابرسی می باشد که بر سایر مراحل حسابرسی اثری مستقیم و قابل ملاحظه دارد. برنامه ریزی کافی و مناسب به تأمین هدفهای زیر کمک می کند.
(دستورالعمل حسابرسی، 1385)

 • گردآوری شواهد کافی و قابل قبول با درنظر گرفتن شرایط موجود، شامل توجه کافی به زمینه های مهم حسابرسی.
 • کنترل هزینه انجام کار در سطح معقول.
 • انجام شدن به موقع کار.
 • تقسیم مناسب کار بین اعضای گروه حسابرسی.
 • ایجاد هماهنگی بین اعضای گروه حسابرسی و ایجاد هماهنگی کار سایر حسابرسان و کارشناسان با کار حسابرس
 • بحث در مورد برنامه ریزی حسابرسی و ریسک در دو حوزه کاربردی اساسی می گنجد. (KAHN, 2007)
  اول : فرایند برنامه ریزی حسابرسی برمبنای سالیانه که در آن ریسک ها و پیامدها شناسایی می شوند و منابع به سرفصل های حسابرسی مرتبط می شوند .
  دوم: فرایند برنامه ریزی حسابرسی مبتنی بر انتساب حسابرس که در آن ساعات کار کارمندان حسابرسی به اهداف حسابرسی مرتبط می شوند.
   

  2-5-2)دید کلی برنامه ریزی: (KAHN, 2007)
   

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  Macro یا سطح سالیانه :

  Micro یا سطح تخصیص

  مبتنی بر ریسک
  مبتنی بر برنامه حسابرسی
  انتخاب موضوع
  برنامه ریزی به وسیله مدیران

  مبتنی بر منابع و ساعات کار حسابرسان
  مبتنی بر ستاده حسابرسی
  برنامه ریزی به وسیله کارمندان ومدیران

   

  مفروضات اساسی ریسک : (Kahn, 2007)

 • زمان در حسابرسی منبع محدودی می باشد
 • زمان حسابرسی بایستی تبدیل به اهرمی برای مطابقت ریسک سازمانی و ریسک ذاتی گردد.
 • حسابرسی به مقصود کاهش ریسک و کمک برای دستیابی به اهداف سازمان به کار می طریقه .
 • در مواردی که موضوعات حسابرسی با اهداف سازمان مرتبط نیستند ، حسابرسی ضرورتی ندارد.
 • برنامه ریزی و شناخت ریسک :

 • برنامه ریزی در هر دو سطح سالانه و تخصیصی، حتی قبل از تکمیل حسابرسی توجه مدیریت را به ریسک جلب می کند .
 • برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

 • سرپرستان حسابرسی با این سؤال روبرو هستند که چطور هر ریسکی می تواند بر اهداف تأثیر بگذارد.
 • نبودن تأثیر به معنی عدم انجام حسابرسی می باشد .
 • برای برنامه ریزی سالانه، در نظر داشتن ریسک سازمانی و ریسک ذاتی[1] ضروری می باشد .
 • عوامل کلیدی ریسک، خروجی های اهداف سازمان می باشد.
 • درهر برنامه حسابرسی ریسک بایستی به مقصود تخصیص زمان حسابرسی به کار رود .
 •     Inherent Risk – [1]
   

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[1] و ساعات گزارش شده[2] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی هست؟
 • آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
 • آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
 • آیا ارتباط معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت هست؟
 • [1] – Budgeted hours


  دیدگاهتان را بنویسید