شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

این مدل، با دیدگاه جامع‌تری به شرکت و حاکمیت آن می‌نگرد و سایر مشارکت کنندگان در شرکت که شامل، کارکنان، عرضه کنندگان و مشتریان می‌باشد را ملحوظ می‌دارد. این مدل که در شکل (2-2) نشان داده شده می باشد، محیط اجتماعی، سیاسی، قوانین و مقررات و بازارهائی که شرکت در آن فعالیت می کند را منعکس می کند و شرکت را از دیدگاه ذی‌نفع می‌بیند. (گیلان، 2006)


پاسخ دهید