قسمتی از متن پایان نامه :

واکاوی وابستگی کسب و کار
واکاوی BIA در جهت شناسایی و مستندکردن وابستگی های کسب و کار در راستای مشخص کردن سرویس ها، محصولات، فرآیند ها و فعالیت های حیاتی به کار می رود. بر این اساس این واکاوی با هدف های زیر انجام می گیرد:

 • تعیین دامنه دقیق سیستم مدیریت تداوم کسب و کار و مرزهای آن
 • مشخص کردن سرویس ها، محصولات، فرآیند ها و فعالیت های حیاتی و وابستگی های متقابل بین آن ها
 • در این فعالیت شناسایی فرآیندهای سازمانی، وابستگی متقابل فرآیندها به یکدیگر و به سرویس های سازمانی از طریق انجام مصاحبه با صاحبان فرآیند ها و مطالعه های فرآیندی و فنی انجام می شود. به این ترتیب در سطح سازمان و هر یک از فعالیت های پایه ای دو پارامتر زیر استخراج می گردد:

 • میزان قابل تحمل توقف فعالیت ها و سرویس ها
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • میزان قابل تحمل از دست رفتن داده های کسب و کار در هر فعالیت و سرویس
 • همچنین با مطالعه و واکاوی نیازمندی های شرایط بحرانی حداقل سطح قابل پذیرش کسب و کار در مورد ارایه سرویس ها، انجام فعالیت ها و منابع مورد نیاز هریک تعیین می گردد.
  2ـ18ـ2ـ ارزیابی مخاطرات کسب و کار
  ارزیابی مخاطرات به سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در شناسایی تهدیداتی که می تواند موجب بروز خلل جدی در عملکرد سازمان شده و بقای آن را به خطر اندازد، کمک می کند. در این مرحله تهدیدات ممکن به همراه احتمال و شدت وقوع هر یک ارزیابی شده و بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل تهدید ها نسبت به شناسایی و رفع نقاط ضعف اقدام می گردد. شرکت اینفوامن با دارا بودن دانش عمیق و پیش زمینه ای گسترده در مدیریت ریسک و تجربه عملی قابل تأمل در این حوزه، بهترین روش های ارزیابی مخاطرات را متناسب با نوع کسب و کار سازمان، عوامل مربوط به اتمسفر کسب و کار و حوزه تمرکز فعالیت های حیاتی سازمان به شما ارایه می نماید. به این ترتیب در عین سهولت در واکاوی و درک فرآیند ارزیابی مخاطرات توسط بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان، در مورد دقت نتایج و قابلیت کاربست پذیری آن نیز اطمینان کافی وجود خواهد داشت.
  2ـ18ـ3ـ طراحی و تدوین استراتژی های تداوم
  بر مبنای تجارب موفق، استراتژی تداوم کسب و کار لازم می باشد حوزه های زیر را در بر بگیرد:

 • ملاحظات مربوط به افراد (شامل دانش و مهارت های لازم)
 • ملاحظات مربوط به فضای کار، ابنیه و تسهیلات مربوطه شامل زیرساخت هایی مانند تأمین انرژی و…
 • منابع و سرویس ها شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات (غیر دیجیتال)، تجهیزات مورد نیاز جهت انجام فرآیند های کاری و مواد و قطعات مصرفی
 • الزامات و ملاحظات مربوط به تأمین کنندگان
 • بر این اساس متخصصین شرکت اینفوامن به شما کمک می کنند تا با در نظر گرفتن کامل شرایط و پس زمینه شناسایی شده در فازهای قبلی، نسبت به مطالعه دقیق و کارشناسی گزینه های ممکن برای استراتژی تداوم کسب و کار خود اقدام نمایید. تجربه و دانش اینفوامن در این مرحله تضمین کننده این امر می باشد که استراتژی های تدوین شده دارای همبستگی درونی و قابلیت اجرا می باشند و نیازمندی های تداوم کسب و کار سازمان شما را پوشش خواهند داد.
  2ـ18ـ4ـ پیاده سازی طرح های تداوم
  در این مرحله استراتژی های تداوم کسب و کار تبدیل به طرح های پاسخ در سه سطح:

 • مدیریت حوادث و وقایع (سطح استراتژیک)
 • طرح تداوم کسب و کار (سطح تاکتیکی)
 • طرح های بازیابی فعالیت ها (سطح عملیاتی)
 • می گردند که در کنار هم جهت واکنش مناسب به وقایع و حوادث به کار گرفته خواهند گردید. متد شرکت اینفوامن در این مورد مطابق و همراستا با تجارب موفق جهانی، توانمندی یک پاسخ همه جانبه و مؤثر در شرایط بحرانی را برای سازمان شما ایجاد می نماید.
  2ـ18ـ5ـ آزمایش، آموزش و نگهداری
  یکی از مهمترین مراحل و گام ها در مدیریت تداوم کسب وکار آزمایش طرح های تدوین شده و حصول اطمینان از اثربخش مناسب آنها، میزان حصول نتایج مورد انتظار و اعتبارسنجی فرضیات و ملاحظات در نظر گرفته شده جهت تدوین طرح های پاسخ می باشد. بی شک بدون انجام آزمایش های دقیق و چند وجهی هیچگاه نمی توان نسبت به قابل اتکا بودن طرح های تداوم کسب و کار اطمینان حاصل نمود. شرکت اینفوامن جهت نیل به این هدف نسبت به طراحی و برنامه ریزی آزمایش های طرح های تداوم کسب و کار متناسب با میزان بلوغ سیستم و با در نظرگرفتن شرایط آمادگی موجود اقدام می نماید؛ سطوح متفاوتی از آزمایش ها توسط اینفوامن پیشنهاد شده و به کار برده می گردد:

 • مرور طرح ها توسط خبرگان موضوعی به صورت بازرسی اسناد
 • شبیه سازی وضعیت بحرانی
 • راه اندازی موازی طرح های پاسخ در کنار فعالیت جاری سازمان
 • ایجاد وقفه در فعالیت جاری
 • عامل دیگری که در موفقیت سیستم تداوم کسب و کار بسیار حیاتی می باشد، ایجاد دانش، آگاهی و توانمندی در منابع انسانی سازمان در واکنش به حوادث می باشد. شرکت اینفوامن علاوه بر ارایه دوره های آموزشی و مهارت افزایی عمومی، با در نظر داشتن ساختار و ملاحظات خاص طرح های پاسخ هرسازمان، آمادگی طراحی و برگزاری دوره های آموزشی و آگاهی رسانی خاص شما را دارا می باشد(دویست[1]، 2009).
  [1] . Dost

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


  دیدگاهتان را بنویسید