قسمتی از متن پایان نامه :

3-6  روش جمع­آوری داده­ها
برای جمع­آوری داده­ها، از روش آرشیوی بهره گیری گردید. داده­های مربوط به فرضیات پژوهش از بانک­های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق و بهادار تهران و نرم­افزار ره‏آورد جدید و بانک اطلاعاتی مدیریت و پژوهش اسلامی بورس اوراق بهادار تهران وسایتهای codal.ir و rdis.ir استخراج شده و در ستون­های Excel تجمیع شدند. پردازش اولیه داده های گردآوری شده جهت دستیابی به متغیر های مناسب در هر الگوی رگرسیونی در محیط Excel انجام گردید و برای تحلیل آماری داده‏ها از نرم افزارهای SPSS و EVIEWS  بهره گرفته گردید.
3-7  قلمرو زمانی  پژوهش
محدوده زمانی پژوهش شامل پنج سال متوالی از سال 1385 لغایت 1389 می­باشد که مطالعه فرضیه­های پژوهش با بهره گیری از داده­های واقعی این سال­ها انجام ­پذیرفت. بر اساس هدف پژوهش اطلاعات مربوط به دوره فوق مطالعه و شرکت­های نمونه آماری مورد مطالعه در تجزیه و تحلیل­ها وارد شده اند.
 3-8  متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آن ها
متغیرهای این پژوهش را 5 متغیر شامل میزان افشای اختیاری، پراکندگی مالکیت، سودآوری، نسبت بدهی و اندازه شرکت تشکیل می دهد که متغیر میزان افشای اختیاری متغیر وابسته، متغیرهای پراکندگی مالکیت و سودآوری متغیرهای مستقل و متغیرهای نسبت بدهی و اندازه شرکت متغیرهای کنترلی پژوهش می باشند. در ادامه تعریف عملیاتی و نحوه اندازه گیری هر یک از متغیرهای پژوهش ارائه می گردد:
متغیر وابسته پژوهش
3-8-1  میزان افشای اختیاری ( )
متغیر وابسته این پژوهش میزان افشای اختیاری  می باشد که مطابق با مطالعات پیشین صورت گرفته (کوک، 1989؛ گری و همکارانش، 1995؛ هانسون، 2001؛ بروبرگ، 2010) از طریق امتیاز حاصل از چک لیست ارائه شده در پیوست اندازه گیری می گردد. اقلام تشکیل دهنده این چک لیست تنها شامل موارد افشای اختیاری بوده و موارد افشای اجباری را شامل نمیشود. این اقلام در پنج دسته 1)اطلاعات کلی درمورد شرکت 2) استراتژی های شرکت 3) اطلاعات پژوهش و توسعه شرکت 4) اطلاعات آتی شرکت  و 5) اطلاعات مرتبط با سهام شرکت طبقه بندی شده می باشد و امتیاز هر مورد در صورت وجود برابر با 1 و اگر این طور نباشد برابر با صفر می باشد.

متغیرهای مستقل پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-8-2  میزان پراکندگی مالکیت ( )
در تحقیقات آکادمیک مالکیت هایی که میزان آن ها کمتر از 2درصد باشد به عنوان مالکیت های پراکنده در نظر گرفته می گردد (رافورنیر، 1995؛ آدریم، 1999؛ پرنسیپ، 2004؛ بروبرگ و همکاران، 2010). در ایران با در نظر داشتن این که در صورت های مالی اکثر شرکت ها میزان مالکیت های بالای 5 درصد به عنوان مالکیت عمده تلقی شده و افشا می گردد لذا در این پژوهش پراکندگی مالکیت برابر خواهد بود با مجموع میزان مالکیت‏های کمتر از 5درصد که از اختلاف میان کل مالکیت و میزان مالکیت های بالای 5درصد محاسبه خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید