ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی و مقایسه ساعات بودجه شده و گزارش شده و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی در سازمان حسابرسی 

قسمتی از متن پایان نامه :

پذیرش کار حسابرسی :
‌تصمصم گیری در مورد پذیرش کار جدید حسابرسی تابع دو عامل اساسی می باشد. آینده صاحبکار و پیشنهادات موسسات حسابرسی،‌ که بیشتر جنبه تصمیم گیری مؤسسات مدنظر ماست. تصمیمات پذیرش یا حفظ صاحبکار معلول سه فاکتور عمده می باشد که تحت عنوان محیط حسابرسی مطرحند.
(carl. Pacini, 2007)
1– انتظارات جامعه درمورد تأثیر استقلال حسابرسان در حفظ سلامت بازار اوراق بهادار و افزایش قابلیت اعتماد آن.
2– بهبود الزامات قانونی، ‌که تأکید بر اهمیت ارزیابی حسابرسان از مؤلفه های ریسک دارد.
3– پیشرفت تکنولوژی اطلاعات که ماهیت فرایند اعتباردهی را تغییر داده می باشد.
در سال 1992، AICPAبکارگیری رویکرد ریسک پذیرش را در تصمیمات پذیرش و حفظ صاحبکار توصیه نمود ،‌ که دربرگیرنده 3 مؤلفه می باشد[1] :
1 – ریسک تجاری صاحبکار : ریسک مربوط به سودآوری و بقای صاحبکار
2  – ریسک حسابرسی:‌ ریسک اینکه حسابرسان نادانسته اظهارنظر خود درمورد صورتهای مالی دارای تحریف بااهمیت را تعدیل ننمایند.
3– ریسک تجاری حسابرس :‌ ریسک ناشی از هزینه های دعاوی بالقوه منتسب به شکست حسابرسی و سایر هزینه های مربوطه شامل، عدم تحقق حق الزحمه و مهم تر از همه اعتبار حرفه ای حسابرس.
جانسون و کل[2] ،‌یک فرایند شش مرحله ای را برای تصمیم گیری در مورد پذیرش صاحبکار ذکر کرده اند : (carl. Pacini, 2007)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1 – ارزیابی درستکاری مدیریت[3] : احتمال وقوع اشتباهات و بی نظمیها ( تقلبات ) ‌در موارد‌ نادرستی مدیریت افزایش می یابد.
2 – تعیین اقلام و رویدادهای غیرعادی و ریسک های غیرمعمول[4] : در اینجا حسابرس برشناخت  بهره گیری کنندگان احتمالی از صورتهای مالی تمرکز دارد. مسئولیت قانونی حسابرسان ممکن می باشد براساس بهره گیری کنندگان احتمالی صورتهای مالی متفاوت باشد، به ویژه در موارد قصور یا سهل انگاری. صاحبکارانی که با بدهی های آتی عمده یا ورشکستگی مالی روبرو هستند، احتمال طرح دعوی علیه حسابرس را بالا می برند. حسابرس بایستی با مدیران و اعتباردهندگان مذاکره کند و گزارشات اعتباری را مطالعه نماید. همچنین حسابرس بایستی مطالعه لازم را در مورد کیفیت گزارشات و ثبتهای حسابداری انجام داده و وجود هر گونه محدودیت تحمیلی توسط صاحبکار را مدنظر قرار دهد.
3 – ارزیابی صلاحیت انجام حسابرسی[5] : اولین استاندارد عمومی حسابرسی( AU 150/02)‌با این جمله سؤالی شروع می گردد :‌ چه کسانی بایستی برای انجام حسابرسی انتخاب شوند؟ جواب این سؤال مقدار و نوع نظارت لازم را مشخص می کند. ماهیت کار صاحبکار و صنعتی که در آن اشتغال دارد، ‌تأثیر تعیین کننده ای درتعداد و تخصص مورد نیاز برای انجام حسابرسی دارد. در صورت لزوم بایستی از خدمات مشاوران و متخصصان بهره گیری نمود.
4 – ارزیابی استقلال[6] : استاندارد عمومی شماره دو حسابرسی و قانون صدویک آیین رفتار حرفه ای بیش از بیش بیانگر اهمیت استقلال در کار حسابرسی می باشد .
5 – توانایی حسابرس در حفظ مراقبتهای حرفه ای[7] : دو عامل در توانایی حفظ مراقبتهای حرفه ای تأثیر کلیدی دارند.
الف – ارتباط با صاحبکار و تنظیم قرارداد : تماس به موقع با صاحبکار به مقصود عقد قرارداد، برای حسابرسی مؤثر و کارامد امری حیاتی می باشد، چراکه فرجه زمانی مناسبی را برای برنامه ریزی باقی خواهد گذاشت. و حال آنکه ریسک تجاری حسابرس با پذیرش کار در اواخر سال مالی یا پس از آن افزایش      می یابد
ب – زمان بندی کار : برنامه ریزی دقیق حسابرسی مستلزم بکارگیری بودجه زمانی می باشد که در آن  ساعات کار لازم  برای هر حسابرس پیش بینی می گردد. همچنین کار میان دوره ای انجام شده در سه تا چهار ماه قبل ازسال مالی حسابرس را در برنامه ریزی رویه های حسابرسی یاری می رساند.
6- تهیه قرارداد حسابرسی[8]: موافقتنامه حسابرسی، ‌قراردادی می باشد بین حسابرس و صاحبکار که در برگیرنده؛‌ عنوان صورتهای مالی مورد حسابرسی،‌ هدف از حسابرسی،‌ استانداردهای حرفه ای مورد بهره گیری حسابرس، ‌ماهیت و دامنه رسیدگی حسابرس، اظهار صریح این مطلب که حسابرسی ممکن می باشد تمامی اشتباهات موجود را کشف نکند،‌ اظهار وظایف قانونی حسابداران مبنی بر گزارش اعمال غیرقانونی صاحبکار، اظهار مسئولیت مدیران در تهیه صورتهای مالی و حفظ کنترل های داخلی،‌ مبنای محاسبه صورتحساب و نحوه پرداخت آن و درخواست از صاحبکار مبنی بر تأیید قرارداد با امضای آن و ارجاع نسخه امضا شده به حسابرس.
 AICPA , 1992 – [1]
 Kell and johnson- [2]
Evaluating the integrity of managment  – [3]
  Identifying special circumstances and unusual risks   – [4]

 Assessing competence to perform the audit – [5]
 Evaluate independence – [6]
  Determine the auditor’s ability to use due care  – [7]
Preparing the engagement letter  – [8]
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[1] و ساعات گزارش شده[2] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی هست؟
  • آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
  • آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
  • آیا ارتباط معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت هست؟
  • [1] – Budgeted hours