مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6-2- متغیر های پژوهش
متغیر وابسته: ارزش بازار سرمایه شرکت: با بهره گیری از اطلاعات مالی شرکت ها که در سایت بورس موجود می باشد تکمیل می گردد
تعریف مفهومی :ارزش بازار سهام از ضرب تعداد سهام در ارزش بازار سهام بدست می آید.
تعریف عملیاتی : ارزش بازار سرمایه شرکت، با بهره گیری از اطلاعات مالی شرکت ها که در سایت بورس موجود می باشد تکمیل می گردد (متغیر وابسته )
متغیرهای مستقل:
نسبت هزینه منابع انسانی به کل دارایی :این نسبت از طریق هزینه منابع انسانی که نحوه محاسبه آن در بالا اظهار شده و کل دارائی های شرکت ها از طریق اطلاعات مالی شرکت ها محاسبه می گردد.
تعریف مفهومی :
حسابداری منابع انسانی کوششی می باشد برای شناسایی و گزارش سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی که انتظار می‌رود منافعی مازاد بر منافع عادی در آینده برای شرکت ایجاد کنند. بر اساس این تعریف، نیروی انسانی هر سازمانی، زمانی بایستی به‌عنوان دارایی در متن صورتهای مالی گزارش شوند که انتظار رود می‌توانند موجب افزایش سود آوری آینده شرکت از طریق بهبود تولید و ارائه کالاها و خدمات شوند (Flamholtz et al., 2002). انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA, 1983) حسابداری منابع انسانی را بدین‌گونه تعریف کرده می باشد: “حسابداری منابع انسانی فرایند شناسایی و اندازه‌گیری داده‌های مربوط به نیروی انسانی شرکتها و تبادل این اطلاعات با بخشهای ذینفع به‌مقصود کمک به تصمیم‌های بهره گیری‌کنندگان داخلی و خارجی سازمان می باشد.” سرمایه انسانی را می‌توان دانش اکتسابی اشخاص تعریف نمود که در طول حیات خویش به‌دست می‌آورند و از آن در تولید و ارائه کالا و خدمات بهتر، بهره گیری می‌کنند (Afiouni, 2007).
تعریف عملیاتی :
نسبت هزینه منابع انسانی: جهت جمع آوری داده های مربوط به منابع انسانی از فرمول فلم هولتز(1998) بهره گیری خواهد گردید که در این روش ، پرسشنامه طراحی می گردد که حاوی سوالات هزینه منابع انسانی شرکت ها می باشد که از طریق صورت های مالی آن شرکت ها تکمیل می گردد. این پرسشنامه توسط افراد و یا شرکت ها تکمیل نمی گردد بلکه با بهره گیری از اطلاعات مالی شرکت های با در نظر داشتن عدم در دسترس بودن بعضی اطلاعات منابع انسانی (هزینه استخدام و گزینش،آموزش و بهینه سازی )تکمیل و پر می گردد.(متغیر مستقل )
تعریف مفهومی : این مفهوم از نسبت هزینه منابع انسانی(طبق فرمول هولمز) به کل دارائی های شرکت بدست می آید (فروغی و احمدنژاد)

تعریف عملیاتی : نسبت هزینه منابع انسانی به کل دارایی،این نسبت از طریق هزینه منابع انسانی که نحوه محاسبه آن در بالا اظهار شده و کل دارائی های شرکت ها از طریق اطلاعات مالی شرکت ها محاسبه می گردد. (متغیر مستقل )
تعریف مفهومی : این مفهوم از نسبت هزینه منابع انسانی (طبق فرمول هولمز)به دارائی های سرمایه ای شرکت بدست می آید (فروغی و احمدنژاد)
تعریف عملیاتی : نسبت هزینه منابع انسانی به دارایی های سرمایه ای : این نسبت از طریق هزینه منابع انسانی که نحوه محاسبه آن در بالا اظهار شده و دارائی های سرمایه ای شرکت ها از طریق اطلاعات مالی شرکت ها محاسبه می گردد. (متغیر مستقل )
تعریف مفهومی : این مفهوم از نسبت هزینه منابع انسانی (طبق فرمول هولمز)به هزینه حقوق و دستمزد و پاداش شرکت بدست می آید (فروغی و احمدنژاد)
تعریف عملیاتی : نسبت هزینه منابع انسانی به هزینه حقوق و دستمزد و پاداش، این نسبت از طریق هزینه منابع انسانی که نحوه محاسبه آن در بالا اظهار شده و هزینه حقوق و دستمزد و پاداش شرکت ها از طریق اطلاعات مالی شرکت ها محاسبه می گردد. (متغیر مستقل )
تعریف مفهومی : این مفهوم از نسبت هزینه منابع انسانی (طبق فرمول هولمز)به سود عملیاتی شرکت بدست می آید (فروغی و احمدنژاد)
تعریف عملیاتی : نسبت هزینه منابع انسانی به سود خالص عملیاتی : این نسبت از طریق هزینه منابع انسانی که نحوه محاسبه آن در بالا اظهار شده و سود خالص عملیاتی شرکت ها از طریق اطلاعات مالی شرکت ها محاسبه می گردد. (متغیر مستقل )
تعریف مفهومی : این مفهوم از نسبت هزینه منابع انسانی (طبق فرمول هولمز)به سود خالص شرکت بدست می آید (فروغی و احمدنژاد)
تعریف عملیاتی : نسبت هزینه منابع انسانی به سود خالص قبل از کسر مالیات : این نسبت از طریق هزینه منابع انسانی که نحوه محاسبه آن در بالا اظهار شده و سود خالص قبل از کسر مالیات شرکت ها از طریق اطلاعات مالی شرکت ها محاسبه می گردد. (متغیر مستقل )

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
سوال اصلی پژوهش

  • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت ارتباط معناداری هست؟
  • سوالات فرعی پژوهش
    2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

    3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
    4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟