قسمتی از متن پایان نامه :

برای آزمون این مطلب که”آیا میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک  در پیش بینی صحیح درماندگی مالی از لحاظ آماری برتری قابل توجهی نسبت به الگوی جریانات نقدی دارد یا خیر؟”از آزمون T-test به صورت مقایسه های زوجی بهره گیری شده می باشد. در مورد پیش بینی درماندگی مالی این مطلب به صورت”دقت طبقه بندی هر مدل”مطرح می گردد.که در این جا مقصود از دقت مدل “تعداد طبقه بندی صحیح به تعداد کل شرکت های موجود در نمونه”می باشد. که نهایتا میزان دقت مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی وضعیت آتی شرکت های درمانده بیشتر از الگوی جریان های نقدی می باشد. همانگونه که در نگاره های فوق نظاره گردید میزان دقت پیش بینی مدل      برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی بیشتر از الگوی جریان های نقدی می باشد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-4) محدودیت های پژوهش
از آنجایی که به کار گیری نتایج هر پژوهش بایستی با در نظر داشتن محدودیت های آن صورت گیرد،در ادامه مهمترین محدودیت های حاکم بر این پژوهش عنوان می گردد.یکی از جنبه های با اهمیت هرمطالعه و تحقیقی وجود داده ها و اطلاعات مورد نیاز و سهولت سرعت دسترسی به آن می باشد و بدون شک هر پژوهش بدون این مهم با معضلات مضاعفی مواجه خواهد بود.مانند محدودیت های پژوهش جاری عدم دسترسی به اطلاعات مالی مورد نیاز بعضی از شرکت های درمانده می باشد.این محدودیت سبب گردید تا بعضی از شرکت ها که طبق معیارهای تعریف شده درمانده مالی بودند جزءنمونه های پژوهش نباشند.یکی دیگر از محدودیت های مواجه شده در انجام پژوهش کنونی محدود و کوچک بودن جامعه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.این محدودیت سبب گردید تا نتوانیم شرکت های سالم را با شرکت های درمانده مالی انطباق دهیم.به هر حال شرکت های سالم بر اساس اندازه شرکت های درمانده مالی در سال درماندگی انطباق داده شده اند. از دیگر محدودیت ها ی موجود در این پژوهش عدم اعلان رسمی  ورشکستگی از طرف شرکت ها می باشد که این محدودیت در انتخاب نمونه ایجاد مشکل می نماید.
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-5) پیشنهادات پژوهش
پیشنهادهای که از نتایج این پژوهش حاصل می گردد به توضیح زیر می باشد:

  • به حسابرسان توصیه می گردد که جهت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت از مدل برنامه ریزی ژنتیک بهره گیری کنند.
  • به سرمایه گذاران توصیه می گردد، جهت ارزیابی وضعیت مالی شرکت های ایرانی و تصمیم گیری در ارتباط با سرمایه گذاری های خود، از مدل برنامه ریزی ژنتیک بهره گیری نمایند.
  • به سازمان بورس اوراق بهادارتوصیه می گردد جهت پذیرش شرکت ها در بورس و همچنین نحوه ارزیابی شرکت ها از مدل برنامه ریزی ژنتیک بهره گیری نمایند.
  • به بازار پول و سرمایه که شامل بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می باشند نیز توصیه می گردد برای اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری از مدل برنامه ریزی ژنتیک بهره گیری نمایند.
  • سوالات یا اهداف پایان نامه :

     


    پاسخ دهید