قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-1-2- مطالعات متمرکز بر محدودیت­های مالی و حساسیت جریان­های نقدی- سرمایه­گذاری
صادقی و سروشیار (1389) در پژوهش خود به ارزیابی تأثیر کیفیت سود بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه­گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. بدین مقصود اطلاعات مالی 107 شرکت عضو نمونه بین سال­های 1377 الی 1386 مورد بهره گیری قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از این می باشد که درسطح کل نمونه در شرکت های دارای اقلام تعهدی اختیاری مثبت بزرگ، سرمایه گذاری در دارایی­های سرمایه­ای حساسیت بیشتری به جریان های نقدی داخلی دارد.اضافه براین نتایج حاصل شده بر ارتباط منفی بین اقلام تعهدی اختیاری جاری و بازده آتی دارایی ها دلالت دارد. نتیجه دیگر پژوهش نشان می­دهد که قیمت گذاری بازار اقلام تعهدی اختیاری تحت تأثیر میزان تأمین مالی خارجی قرار ندارد. اضافه براین آزمون فرضیه­های پژوهش در بین صنایع مورد مطالعه به نتایجی متنوع منتهی گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کاشانی پور و دیگران (1389) در پژوهش خود به مطالعه محدودیت های مالی و حساسیت سرمایه­گذاری به جریان های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش، اطلاعات مالی 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1381 تا 1387 مطالعه شده می باشد. نتایج نشان می­دهد که شرکت های با محدودیت مالی، نسبت به شرکت های بدون محدودیت مالی، از حساسیت سرمایه­گذاری به جریان های نقدی بالاتری برخوردارند و در هنگام تصمیم گیری های سرمایه گذاری، بر جریان های نقدی داخلی، تاکید بالایی می­کنند.
کاشانی پور و نقی نژاد (1388) در پژوهش خود اثر محدودیت های مالی را بر حساسیت جریان های نقدی وجه نقد مطالعه نمودند. بدین مقصود اطلاعات مالی 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1380 الی 1385 مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که جریان نقدی تاثیر معناداری را بر سطوح نگهداری وجوه نقد نداشت و همچنین تفاوت معناداری بین حساسیت جریان نقدی وجه نقد شرکت های با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی وجود ندارد.
مدرس و حصارزاده (1387) در پژوهش خود با بهره گیری از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1379 تا 1385، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که به علاوه که سطح کیفیت گزارشگری مالی با سطح کارایی سرمایه گذاری ارتباط معنادار و مثبتی دارد، کیفیت بالاتر گزارشگری مالی موجب بهبود کارایی سرمایه گذاری می­گردد. همچنین این پژوهش نشان داد که بین بیش (کم) سرمایه   گذاری و کیفیت گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری هست. پس نتایج این پژوهش حاکی از آن می باشد که کیفیت گزارشگری مالی از طریق کاهش بیش (کم) سرمایه گذاری، می­تواند موجب ارتقای کارایی سرمایه گذاری گردد.
کریمی و صادقی(1388) در پژوهش خود به مطالعه سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای و محدودیت های مالی داخلی و خارجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. جامعه آماری متشکل از 148 شرکت تولیدی در دوره زمانی 1378 الی 1387 می باشد. در این پژوهش از نسبت جریان های نقدی عملیاتی به حقوق صاحبان سهام به عنوان محدودیت های مالی داخلی و از اندازه شرکت به عنوان محدودیت مالی خارجی بهره گیری شده می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها با بهره گیری از روش الگوی تصحیح خطا (ECM) حاکی از وجود ارتباط معنی دار و مثبت بین اندازه شرکت و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی می باشد و بنابر این با افزایش محدودیت های مالی خارجی، حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی نیز در حال افزایش می باشد. نتایج دیگر پژوهش نشان می­دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی ارتباط ای معنی دار و منفی هست. پس با کاهش محدودیت های مالی داخلی، حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی افزایش یافته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش


پاسخی بگذارید