مطالعه تأثیر و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4 )محدودیت های پژوهش

 • یکی از محدودیت های این پژوهش، عدم امکان دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد ترکیب مالکیت شرکتهاست. یادداشتهای همراه صورتهای مالی در برگیرنده ترکیب سهامداران شرکتهاست که این اطلاعات معمولاً به شکل کلی و بدون تصریح به جزئیات نسبت های سرمایه گذاری ارائه می گردد. عدم یکنواختی بین شرکت های بورس در زمینه ی ارائه اطلاعات مربوط به تعداد و درصد سرمایه هر یک از سهامداران یکی از محدودیت هایی بوده که در این پژوهش با آن مواجه بوده ایم.
 • طبق بعضی تحقیقاتی که در زمینه ی کارایی بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته می باشد، این بورس از لحاظ کارایی در سطح ضعیف قرار گرفته می باشد و این موضوع می تواند از قابلیت اتکای مدل که در آن برای سنجش ریسک از بازده ماهیانه سهام بهره گیری می گردد، بکاهد.
 • 5-5 )نتیجه گیری و پیشنهادها
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بطور اختصار در جداول 5-1 تا 5-3 ارائه شده می باشد. نتایج حاکی از آن می باشد که بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب ارتباط ی مثبت معناداری از نوع غیر خطی(درجه دو) هست. با در نظر داشتن اینکه ضریب متغیر con منفی و ضریب con2  مثبت می باشد، نوع ارتباط بشکل U می باشد. یعنی در آغاز نوع ارتباط منفی و سپس مثبت می گردد. ارتباط ی مثبت بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب می تواند به دلیل عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز باشد. همچنین ارتباط ی تمرکز مالکیت با ریسک سیستماتیک ارتباط ی منفی و معناداری می باشد. با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک شرکت ها کاهش می یابد. این مسئله بدین معناست که بهره گیری از تمرکز مالکیت و آگاهی از میزان پراکندگی سهامداران جهت پیش بینی ریسک شرکت ها مفید می باشد. از سوی دیگر نتایج پژوهش ارتباط ی معناداری بین تمرکز مالکیت و ریسک نامطلوب را نشان نمی دهد که ممکن می باشد به علت عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران و هم چنین شرایط اقتصادی کشور در سال های اخیر و دوره زمانی مورد مطالعه باشد.در صورت بهره گیری از معیارهای متفاوت برای سنجش ریسک نامطلوب ممکن می باشد نتایج متفاوتی حاصل گردد.
  نتیجه ی حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات گارسوی و آیدوگان (2002)، دلد و کنف (2006)و گدهوم و آیدی (2003) تا حدودی مطابقت داشته می باشد. گارسوی و آیدوگان (2002) بدین نتیجه رسیدند که ترکیب و تمرکز مالکیت تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و ریسک در شرکت های ترکیه دارد. تمرکز بالاتر منجر به عملکرد بهتر بازار می گردد. شرکت ها با مالکیت خانوادگی عملکرد ضعیف تری با ریسک کمتری دارند در حالیکه شرکت ها با مالکیت خارجی عملکرد بهتری را نشان می دهند. همچنین آنها دریافتند که شرکت های دولتی عملکرد بالاتری با ریسک بالا دارند. گدهوم و آیدی (2003) در پژوهش خود یک ارتباط ی غیر خطی بین مالکیت مدیریتی و ریسک کل و ریسک سیستماتیک پیدا کردند .نتایج تحقیقی که توسط دلد و کنف در سال (2006) انجام گردید نشان می دهد که بین مالکیت درونی و ریسک ارتباط به شکل U می باشد و همچنین ارتباط ی بین مالکیت نهادی و بازده خطی می باشد. همانطور که ملاحظه می گردد در پژوهش حاضر برای سنجش ریسک از معیار های سنجش ریسک مطلوب و نامطلوب بهره گیری شده می باشد که با کارهای انجام شده در خارج از کشور تا حدودی متفاوت می باشد. تاکنون در ایران نیز تحقیقی که به مطالعه ارتباط ی بین تمرکز مالکیت و ریسک شرکت بپردازد انجام نشده می باشد. اما با در نظر داشتن اینکه ریسک و بازده دو روی یک سکه هستند می توان پژوهش حاضر را با تحقیقی که توسط محمدی و همکاران در سال 1388 انجام شده، مرتبط دانست. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک ارتباط مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هرگونه ارتباط معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده می باشد.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:
  اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).
  اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک