قسمتی از متن پایان نامه :

واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی
درمورد واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی ، محققان 5 روش ارائه نموده اند که می توان با استقرار، به کارگیری و تقویت آنها ، میزان آسیب وارده  به اعتبار شرکت و مدیریت را محدود و سطح تحریف صورتهای مالی و هم چنین میزان، قصد و نیت مدیریت جهت تجدید ارائه صورت های مالی را کنترل نمود. مهم ترین روش های مطرح شده توسط محققان برای واکنش به علل تجدید ارائه صورتهای مالی ، عبارتند از :
1. تایید ماهیت معضلات[1]
2. پذیرش خطا وتقصیر[2]
3. ارتباطات آزادانه[3]
4. نظام راهبری شرکتی[4]
5. رعایت هنجارها[5]
تایید ماهیت معضلات و ارتباطات آزادانه ، معمولا میزان تحریف صورتهای مالی را کاهش می دهند، نظام راهبری شرکتی ورعایت هنجارها، اکثرا منجر به کاهش میزان قصد ونیت بدخواهانه مدیریت می شوند وبالاخره، پذیرش خطا وتقصیر، هم موجب کاهش میزان تحریف صورت های مالی وهم موجب کاهش میزان قصد ونیت بدخواهانه مدیریت خواهد گردید. ( کاظمی ، 1389)
شواهد تجربی حاصل از پژوهش گرتسن و همکارانش  نشان داد که بسیاری از تجدید ارائه ها دارای تاثیری مشابه پدیده “کوه یخ” هستند. (اصطلاح کوه یخ در مواردی بهره گیری می گردد که بخش کوچکی از تاثیر موضوع به گونه عیان دیده می گردد. همان گونه که می دانیم، به گونه متوسط فقط یک پنجم از حجم کوه یخ در بالای سطح آب دیده می گردد). مسئله این می باشد که یک تجدید ارائه کوچک نسبتاً کم اهمیت، باعث از بین رفتن قابلیت اتکاء صورتهای مالی به شکل وسیعی می گردد. بطور مثال تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت “آهولد”[6]در سال 2003 نه تنها منجر به بازرسی شرکت از طرف سازمان مواد غذایی آمریکا به علت تقلب افشا شده ، بلکه کلیه شرکت های تولید مواد غذایی شمال آمریکا را درگیر این موضوع نمود. این امر نشان دهنده آن می باشد که مسئله کوه یخ ممکن می باشد علاوه بر خود شرکت منجر به متضرر کردن کل صنعت مربوطه گردد. ( گرتسن و همکاران[7] ،2006 )
کالن و همکارانش در طی تحقیقات خود اظهار کردند، باتوجه به اینکه اغلب اوقات تعدیلات سنواتی گزارش شده کاهنده سود انباشته یا افزاینده ی زیان انباشته ابتدای دوره هستند، به گونه کلی واکنش بازار سرمایه نسبت به آن منفی می باشد. دلیل واکنش منفی بازار سرمایه نسبت به تجدید ارائه صورتهای مالی با عوامل زیر ارتباط دارد : (کالن و همکاران[8]،2006)

 • تجدید ارائه می تواند نشان دهنده ی کاهش ارزش جریان های نقدی آتی شرکت به علت دسترسی به اطلاعات جدید باشد.
 • تجدید ارائه می تواند نشان دهنده ی وجود ضعف در سیستم حسابداری، گزارشگری مالی، کنترل های داخلی شرکت و یا معضلات در هیات مدیره و مدیریت شرکت باشد.
 • تجدید ارائه می تواند نشان دهنده ی کوشش مدیریت شرکت برای دستکاری سود از طریق بهره گیری از روش های حسابداری نامناسب ، برآوردهای اشتباه ویا خطاهای عمومی باشد.
 • [1] confirming the nature of the problem

  [2] Taking the Blame
  [3] communicating openly
  [4] corporate  Governance
  [5] compliance with norms
  [6] Ahold
  [7]Gertsen ,F.,Vanriel ,c .,Berens, G.(2006)
  [8]Callen j,L.,livnat ,J.,segal,D.(2006)

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش
  اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به توضیح زیر می باشد:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .


  دیدگاهتان را بنویسید