قسمتی از متن پایان نامه :

موضوع مطالعه ساختار هزینه­ها وساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پس قلمرو موضوع بحث حاضر در برگیرنده ساختار و رفتار هزینه ها از یک طرف و  و ساختار سرمایه  و تصمیمات و اقدامات  مرتبط با آن از طرف دیگر می باشد.
 

3-4-1-1- قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره زمانی پنج ساله براساس صورتهای مالی سالهای 1386 الی 1390 شرکتهای برگزیده می­باشد. البته با در نظر داشتن این که برای آزمون فرضیه های پژوهش نیاز به محاسبه تغییرات سال (t) نسبت به سال (t-1) می­باشد؛ برای محاسبه بعضی متغیرها نیازمند اطلاعات سال 1385 نیز می‌باشیم.
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4-1-2- قلمرو مکانی پژوهش

با در نظر داشتن تأثیر مهم و حیاتی بازار سرمایه در اقتصاد کشورها و همچنین جوان بودن ادبیات مربوط به بازار سرمایه و سایر موارد مهم مطرح شده در پژوهش، قلمرو مکانی پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
 

3-5- گردآوری داده‌ها

اطلاعات لازم جهت انجام تحقیقات کاربردی به روشهای متفاوتی انجام می گیرد. از انجا که داده های مورد نیاز به دو بخش تئوریک (داده های لازم برای ادبیات و پیشینه پژوهش) و عملی (که داده های مربوط به متغییر ها هستند) تقسیم می شوند، از منابع متفاوتی برای گردآوری آنها بهره گیری می گردد. در پژوهش حاضر جهت گردآوری داده‌های تئوریک از منابع کتابخانه‌ای شامل کتاب‌ها و مقالات معتبر  علمی  چاپ شده درمجلات داخل و خارج از کشور و نیز مقالات موجود در سایت های علمی معتبر و مختلف بهره گیری شده می باشد.
اطلاعات مربوط به متغیر‌های پژوهش که شامل اطلاعات مندرج در صورت های مالی شرکت‌ها و نیز اطلاعات مبادلاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران و دیگر اطلاعات، از طریق نرم افزار های مختلف و سامانه اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده می باشد و به این ترتیب که اطلاعات حاصل از صورت‌های مالی و از طریق نرم افزارهای  تدبیر پرداز، ره‌آورد جدید، سایت ridis و نیز اطلاعات مربوط به معاملات از طریق سایت irbourse.ir   و tsetmc.com  گردآوری شده می باشد. ضمنا از نرم افزار اکسل جهت مرتبط سازی و محاسبه بعضی از فرمول‌ها و متغیرها و از نرم‌افزار spss  جهت تجزیه و تحلیل اماری بهره گیری شده می باشد.
 

3-6- جامعه آماری

مبنای یک مطالعه آماری را جامعه آماری تشکیل می­دهد. جامعه آماری مجموعه­ای بزرگ از اشیاء که به مقصود خاصی مورد مطالعه قرار گرفته و در یک یا چند صفت مشترک می­باشند و آماج پژوهش می باشد. نکته قابل ذکر این می باشد که جمع­آوری و مطالعه مجموعه جامعی از داده­ها مربوط به موضوع پژوهش، در اقدام بسیار مشکل وگاهی غیر ممکن می باشد. لذا به دلیل محدودیت زمان، منابع و امکانات و بعضاً عدم دسترسی به اطلاعات کامل، به ناچار بخشی از داده­های مزبور را که در مجموعه ای به نام نمونه گردآوری می­شوند، بهره گیری می­کنیم.
جامعه آماری در این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال 1380 در عضویت بورس اوراق بهادار می باشند.
 

3-7- نحو­ه­ی انتخاب نمونه آماری

پس به جهت دستیابی به صورتهای مالی تهیه شده براساس استانداردهای حسابداری ایران از یک سوء و با در نظر داشتن زمان انجام پژوهش حاضر ( سال91-92) از سویی دیگر ، جامعه آماری آن کلیه شرکتهایی می باشند که حداقل از ابتدای سال 84 در بورس پذیرفته شده و از ویژگیهای زیر همزمان برخوردار بوده اند.

 • غیر از صنایع واسطه­گریهای مالی که شامل :
 • بانکها ، موسسات اعتباری و سایر نهادهای مالی
 • سایر واسطه گریهای مالی
 • سرمایه گذاریها و
 • واسطه گریهای پولی
 • نباشند چراکه ممکن می باشد بدلیل ماهیت فعالیت خاص آنها ، ارتباط مولفه­های مورد مطالعه در این پژوهش برای چنین موسساتی متفاوت بوده و قابل تعمیم به سایرین نباشد.

 • طی سالهای 83 تا 91 تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشند
 • برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری ، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 • اطلاعات آنها قابل دسترسی در بورس اوراق بهادار باشد.
 • با در نظر گرفتن این شرایط 73 شرکت  به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند.
   

  3-8- روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه­ها

  داده­ها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده، ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخ‌های احتمالی هستند که در ارتباط با مسأله پژوهش مطرح شده‌اند لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این داده‌ها، با در نظر داشتن ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیه­ها، با این سؤال روبرو می­گردد که از چه طریقی این داده­ها را طبقه­بندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیه­ها را که حالت پاسخ­های احتمالی و موقتی برای مسأله پژوهش دارا هستند تعیین تکلیف نماید.
  تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر در سه گام انجام شده می باشد.
  گام اول : آزمون­های توصیفی: شامل میانگین، انحراف معیار   حداقل ها و حد اکثر ها
  گام دوم:
  الف- آزمون پیش فرض: آزمون پیش فرض بهره گیری از مدل رگرسیون
  ب- آزمون اصلی: جهت تجزیه و تحلیل و مطالعه ارتباط­ی بین متغیرها از رگرسیون (همبستگی) بهره گیری می­گردد. به مقصود آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون خطی و برای معناداری همبستگی بین متغیرهای پژوهش از آزمون P-Value(sig.) ، آزمون همبستگی پیرسون[1] بهره گیری می گردد. معادله­ی خط رگرسیونی فرضیه­های پژوهش حاضر به صورت زیر می­باشد.
  Levit =B0  + B1 InFlex + B2 Profit +  B3 Size + B4 MTB +  B5 Tang  + e
  Lev=  اهرم مالی در پژوهش حاضر برای محاسبه آن از اهرم مالی دفتری و اهرم مالی بازار بهره گیری می گردد.
  Book Leverage: (Short-term debt + Long-term debt) /(Book value of equity + Short-term debt + Long-term debt)
  Market Leverage: (Short-term debt+Long-term debt) /(Market value of equity + Short-term debt+Long-term debt)
  جائیکه:

  Book Leverage  =  اهرم مالی براساس ارزش دفتری
  Market Leverage =  اهرم مالی براساس ارزش بازار
  Short-term debt =  بدهی کوتاه مدت
  Long-term debt= بدهی بلند مدت
  Book value of equity=  ارزش دفتری سرمایه
  Market value of equity= ارزش بازار سرمایه
  [1].Pearson

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  سوال اصلی:
  1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟
  سوالات فرعی:
  1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟
  2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟
  3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟