مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

اوهلسون از نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل لوجستیک برای ایجاد مدل خود بهره گیری نمود مدل اوهلسون از 9 متغیر تشکیل شده می باشد .
9x 5/0-8x7/1-7x3/0+6x8/1-5x1/0+4x04/1-3x6+2x4/1-1x3/1- =Y
(شاخص سطح – GMP/ دارائی ها) log=1x
دارائی ها / بدهی ها = 2x
دارائی ها / سرمایه در گردش = 3x

دارائی جاری / بدهی جاری = 4x
عدد 1 اگر بدهیها بیشتر از دارائیها شده و گرنه عدد صفر = 5x
کل دارائیها / درآمد خالص = 6x
کل بدهی / وجوه حاصل از فعالیت = 7x
عدد 1 اگر درآمد خالص منفی برای دو سال گذشته باشد وگرنه عدد صفر = 8x
میزان تغییر درآمد خالص = 9x
مطابق نظر اوهلسون اگر  <y0 گردد شرکت ها ورشکسته خواهند گردید . او این مدل را روی یک نمونه 105 شرکت ورشکسته و 205 شرکت غیر ورشکسته امتحان نمود که نرخ دقتی حدود 85% برای یک سال قبل از ورشکستگی بدست آمد .
 

2-6-1-5-6- مدل تافلر

تافلر در سال 1983 در انگلستان تحقیقاتی در ارتباط با پیش‌بینی ورشکستگی انجام داد. وی اطلاعات 46 شرکت ورشکسته در بین سال های 1976 – 1969 را جمع‌آوری نمود و با اطلاعات شرکت‌های موفق مطابقت داد و مدلی برای پیش‌بینی ارائه نمود که به صورت زیر می باشد:
R :نرخ بازده سرمایه‌گذاری ها
W :سرمایه در گردش
FR :ریسک مالی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
L :نقدینگی
تافلر سهم هر یک از متغیرها در مدل را به ترتیب 53، 13، 18، 16 درصد ارزیابی نمود. پس از ارائه این مدل وی نمونه‌ای از شرکت‌های ریسک‌دار را انتخاب نمود و با بهره گیری از مدل فوق، آنها را ارزیابی نمود. مدل، 115 شرکت از 825 شرکت صنعتی موجود در بانک اطلاعاتی را در حد خطرناک طبقه‌بندی نمود. در طی 2 سال بعد 35% از شرکت ها یا ورشکست شدند یا به لحاظ اقتصادی تقریباً با عدم توانایی در بازپرداخت بدهی ها روبرو شدند و بیش از 27% از شرکت‌ها هنوز هم در حد خطرناک باقی ماندند. واضح می باشد که مدل بعضی قابلیت های پیش‌بینی را نشان می‌دهد. اما اینکه مدل فوق ارزشمند می باشد یا خیر هنوز چندان روشن نیست زیرا علاوه بر اینکه 44 شرکت از 115 شرکت در حد خطرناک تا چهار سال بعد هنوز به فعالیت خود ادامه می دادند. یکی از شرکت‌ها با وضعیت غیرخطرناک ورشکست گردید. این مدل معضلات عملی را برای موسسات اعتباری به وجود آورد. زیرا بین 11 تا 21 درصد از وضعیت مشتریان بالقوه آنها را طی سال های 1980 – 1973 در حد خطرناک طبقه‌بندی کرده بود.( روپشتی ودیگران ،1385 :519).
 

2-6-1-5-7-  مدل زمیجوسکی

زمیجوسکی از نسبت های مالی برای ایجاد مدل خود بهره گیری نمود که فقط بر اساس دیدگاه نظری انتخاب نشده بودند بلکه آنها بر مبنای مطالعات پیشین زمیجوسکی روی نسبتهای مالی انتخاب شده بودند.
3x004/0-2x7/5+1x5/4-3/4- =Z
کل دارایی / سود خالص = X1
کل دارایی / کل بدهی = X2
بدهی جاری / دارایی جاری = X3
مطابق این مدل اگر 0/5 > Z باشد ، شرکت ورشکسته خواهد گردید. او این مدل را روی 40 شرکت ورشکسته 800 شرکت غیرورشکسته آزمون نمود که نرخ دقتی حدود 78% برای یکسال قبل از ورشکستگی بدست آورد. در این پژوهش از این مدل برای تعیین وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گیری می گردد.
 

2-6-1-5-8- مدل فالمر

فولمر از تجزیه و تحلیل چند متغیره برای ارزیابی کاربرد 40 نسبت مالی برای یک نمونه 60تایی شامل 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت غیر ورشکسته بهره گیری نمود.
 

9x 98/0-8x08/1-7x57/0+6x33/2-52×1/0+ 4x2/1-3x07/0+2x21/0-1x5/5 =F
کل دارایی / سود تقسیمی = x1
کل دارایی / فروش =x2
دارایی خالص / سود قبل از مالیات = x3
کل بدهی / جریان نقد = x4
کل دارایی / کل بدهی = x5
کل دارایی / بدهی جاری = x6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

لگاریتم کل دارائی های محسوس = x7
کل بدهی / سرمایه در گردش = x8
بهره / لگاریتم سود قبل از بهره و مالیات = x9
مطابق این مدل اگر < F 0باشد شرکت ورشکسته خواهد گردید .
تحقیقات این دانشگاه نشان می دهد که دقت این مدل 98% برای یکسال قبل از ورشکستگی و 81% برای بیش از یک سال قبل از ورشکستگی بوده می باشد.
 

2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار

این مدل توسط عده ای از دانشمندان کانادایی ایجاد گردید . آنها این مدل را بر اساس تجزیه و تحلیل چند متغیره طراحی کردند. آنها در پژوهش خود از 30 نسبت مالی همراه با یک نمونه 173 تایی از کارخانجات تجاری کوبس بهره گیری کردند.
76/2-3x393/0+2x508/4+1x509/4 =CA-Score
کل دارایی / سرمایه صاحبان سهام = x1
کل دارایی / مخارج مالی + درآمد قبل از مالیات =x2
کل دارائی / فروش = x3
مطابق مدل اگر-0.3 < CA-Score باشد، شرکت ورشکسته خواهد گردید.
 

2-6-1-5-10- مدل گرایس

گرایس مجموعه‌ای از مدل های پیش‌بینی ورشکستگی را برای ارزیابی حساسیت ساختار آنها نسبت به ترکیبات متعدد نسبت های مالی، مورد مطالعه قرار داد. او مخصوصاً به مدل ها و ضرایب مورد بهره گیری که شامل ترکیبات متعدد نسبت های مالی بودند، توجه خاصی داشت.
مدل پیش‌بینی ورشکستگی که توسط گرایس ارائه گردید براساس مدل احتمالی شرط لوجیت می‌باشد.
در مدل های لوجیت، نسبت هایی مالی شرکت‌ها در ضرایب مدل ضریب شده تا یک شاخص لوجیت (LCI) ایجاد گردد.
مجموعه جواب های این فرمول در حدود صفر تا یک می‌باشد. احتمال میان برد دقت پیش‌بینی این فرمول عدد 5/0 می‌باشد. انتخاب میان برد، براساس نقطه بی‌تفاوتی بین خطاهای نوع اول و دوم می‌باشد. وزن های خطاهای نوع اول و دوم به خاطر این توسط گرایس مساوی در نظر گرفته شده بود که غیر قابل اجتناب بودن هر دو نوع خطا را پذیرفته می باشد. پس شرکت‌هایی که احتمال ورشکستگی بزرگتر از 5/0 دارند به‌عنوان ورشکسته و شرکت‌هایی که احتمال کوچکتر از 5/0 دارند به‌عنوان شرکت‌های غیر ورشکسته طبقه‌بندی می شوند.
گرایس برای اندازه‌گیری دقت پیش‌بینی مدل خود نمونه‌ای شامل شرکت‌هایی که در یک گروه 5 ساله از سال 1988 تا 1993 تقاضای ورشکستگی کرده‌اند و همچنین تعدادی شرکت فعال در همان دوره بهره گیری نمود. این حجم نمونه از 24 شرکت ورشکسته و 24 شرکت غیر ورشکسته تشکیل شده بود. در این آزمایش که از نسبت های درآمد خالص به کل دارایی و کل بدهی به کل دارایی بهره گیری می‌نمود، دقت پیش‌بینی حدود 79% برای سال قبل از ورشکستگی و 7% برای دو سال قبل از ورشکستگی به دست آمد.
اغلب مدل های پیش‌بینی ورشکستگی، نسبت هایی که نشان دهنده نسبت هایی نقد، عملکرد و اهرم مالی شرکت‌ها می باشد را برای ارزیابی خود به کار می‌برند. مدل گرایس و تمام مدل های بهره گیری کننده از ترکیبات مناسب نسبت های، از نسبت هایی درآمد خالص به کل دارایی، سرمایه در گردش به کل دارایی، کل بدهی به کل دارایی و تفاوت درآمد خالص و جریان نقدی عملیاتی به کل دارایی به‌عنوان شاخص لوجیت بهره گیری می کند. (صفری، 1381)
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تعیین اثر افزایش سهامداران نهادی بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • تعیین اثر بالا بودن درصد مدیران غیرمؤظف بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • تعیین اثر انتخاب نوع حسابرس بر پیشگیری از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.