قسمتی از متن پایان نامه :

در شرایط کسب و کارکنونی و با پیشرفت ها و تحولات جهانی، فرآیند تداوم کسب و کار به عنوان یک موضوع مهم در تمامی سازمان ها مطرح شده و مدیریت این فرآیند، به عنوان یک بخش ضروری در تمام قسمت های کسب و کار شناخته می گردد. توانایی یک سازمان برای حفظ و استمرار فعالیت های بحرانی خود، پس از بروز یک حادثه و ایجاد وقفه و همچنین سرعت بازیابی سازمان و بازگشت به حالت نرمال، می توانند عوامل اصلی موفقیت و یا شکست یک سازمان را تعیین نمایند. در راهکارها مبتنی بر مدیریت بحران و تداوم کسب و کار، تمرکز بر شیوه هایی می باشد که ریسک آسیب پذیری سازمان ها را پیش روی هر گونه بحران اعم از خرابی سرورها و سرویس دهنده ها، خرابی سیستم عامل و نرم افزارها، از بین رفنتن اطلاعات به صورت سهوی یا عمدی، آتش سوزی، سرقت، جنگ، زلزله و … به حداقل رسانده و مجموعه ها بتوانند تداوم خدمات خود را پیش روی ریسک های تعیین شده تضمین کنند. مدیریت تداوم کسب و کار فرآیندی مستمر می باشد که سازمانها را با در نظر داشتن میزان تاثیر اختلال بر منابع و اینکه بر چه جنبه هایی از کسب و کار آنها اثرگذر بوده می باشد، برای پیش بینی کردن، مهیا ساختن، پیشگیری، پاسخ و بازگرداندن از اختلال کمک می نماید. مدیریت تداوم کسب و کار شامل مدیریت بازیابی و تداوم فعالیت ها و خدمات مورد نیاز کسب و کار در هنگام وقوع حوادث و شرایط بحرانی کسب و کار می باشد. امروزه با در نظر داشتن حساسیت های ناشی از فضای رقابت و تعهدات سازمان ها، تحمل سازمانی در خصوص از کار افتادن بعضی از این سرویس ها نزدیک به صفر شده می باشد. به تعبیری دیگر برای سازمان ها عدم عملکرد مناسب این سرویس ها پذیرفتنی نخواهد بود زیرا که مزیت رقابتی و درآمد زایی بر بهره برداری مناسب و کارایی سازمان استوار می باشد(کریچتون[1]، 2008).
2ـ18ـ1ـ واکاوی وابستگی کسب و کار
واکاوی BIA در جهت شناسایی و مستندکردن وابستگی های کسب و کار در راستای مشخص کردن سرویس ها، محصولات، فرآیند ها و فعالیت های حیاتی به کار می رود. بر این اساس این واکاوی با هدف های زیر انجام می گیرد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • تعیین دامنه دقیق سیستم مدیریت تداوم کسب و کار و مرزهای آن
 • مشخص کردن سرویس ها، محصولات، فرآیند ها و فعالیت های حیاتی و وابستگی های متقابل بین آن ها
 • در این فعالیت شناسایی فرآیندهای سازمانی، وابستگی متقابل فرآیندها به یکدیگر و به سرویس های سازمانی از طریق انجام مصاحبه با صاحبان فرآیند ها و مطالعه های فرآیندی و فنی انجام می شود. به این ترتیب در سطح سازمان و هر یک از فعالیت های پایه ای دو پارامتر زیر استخراج می گردد:

 • میزان قابل تحمل توقف فعالیت ها و سرویس ها
 • میزان قابل تحمل از دست رفتن داده های کسب و کار در هر فعالیت و سرویس
 • همچنین با مطالعه و واکاوی نیازمندی های شرایط بحرانی حداقل سطح قابل پذیرش کسب و کار در مورد ارایه سرویس ها، انجام فعالیت ها و منابع مورد نیاز هریک تعیین می گردد.
  2ـ18ـ2ـ ارزیابی مخاطرات کسب و کار
  ارزیابی مخاطرات به سیستم مدیریت تداوم کسب و کار در شناسایی تهدیداتی که می تواند موجب بروز خلل جدی در عملکرد سازمان شده و بقای آن را به خطر اندازد، کمک می کند. در این مرحله تهدیدات ممکن به همراه احتمال و شدت وقوع هر یک ارزیابی شده و بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل تهدید ها نسبت به شناسایی و رفع نقاط ضعف اقدام می گردد. شرکت اینفوامن با دارا بودن دانش عمیق و پیش زمینه ای گسترده در مدیریت ریسک و تجربه عملی قابل تأمل در این حوزه، بهترین روش های ارزیابی مخاطرات را متناسب با نوع کسب و کار سازمان، عوامل مربوط به اتمسفر کسب و کار و حوزه تمرکز فعالیت های حیاتی سازمان به شما ارایه می نماید. به این ترتیب در عین سهولت در واکاوی و درک فرآیند ارزیابی مخاطرات توسط بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان، در مورد دقت نتایج و قابلیت کاربست پذیری آن نیز اطمینان کافی وجود خواهد داشت.
  [1] . Crichton

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


  دیدگاهتان را بنویسید