تاثیرعملکرد مدیریتی و اطلاعاتی بر محافظه کاری شرطی وغیرشرطی 

قسمتی از متن پایان نامه :

انتخاب و اعمال روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکانپذیر می باشد. اقلام تعهدی از تفاوت سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه و جریان نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک به دست می آید. به عقیده احمد و دولمان (2007) رشد اقلام تعهدی می تواند شاخصی از تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره باشد. به تعبیری دیگر اگر اقلام تعهدی افزایش یابد، در آن صورت محافظه کاری کاهش می یابد و برعکس، از این رو برای تعیین جهت محافظه کاری اقلام تعهدی در منفی یک ضرب می گردد. برای کنترل عامل تورم بر اقلام تعهدی و تغییرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطلاعات در سطح کشورها با اندازه های مختلف متغیرهای پژوهش بر جمع داراییها تقسیم شده اند (احمد و دولمان، 2007)  .

2-12-2-4- روش ارزش دفتری به ارزش بازار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی از الگوی پیشنهادی بیور و رایان[1] (2000) و ستایش و کریمی پور(1392) بهره گیری خواهیم نمود:
CONS_UC=  *                                                                                  (-1)
CONS_UC: محافظه کاری غیر شرطی
BV : ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت
: MV ارزش بازار خالص دارایی های شرکت

2-13- تأثیر اطلاعاتی محافظه کاری

پژوهش های پیشین حاکی از آن می باشد که علاوه بر تأثیر محافظه کاری در افزایش نقدینگی، محافظه کاری از طریق افزایش دقت اطلاعات( گوی و ویرچیا[2]، 2007) و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی (واتس، 2003) تأثیر اطلاعاتی مهمی اعمال می کند. پژوهشگران اخیر پیشنهاد می کنند که محافظه کاری حسابداری عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذاران را در مورد ارزش دارایی ها کاهش می دهد. محافظه کاری مشروط با شناسایی سریع تر اخبار بد عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. محافظه کاری غیر مشروط نیز با محدود کردن تعصب مربوط به ارزیابی بیش از واقع سود خالص و خالص دارایی ها عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد(ویتنبرگ- موئرمن[3]، 2008).
تأثیر اطلاعاتی محافظه کاری همچنینی به گونه غیر مستقیم و با کمک کردن به افزایش نقدینگی باعث کاهش خطر درماندگی می گردد.محافظه کاری با کاهش عدم تقارن و عدم اطمینان اطلاعاتی، هزینه های سرمایه سهام عادی و هر=زینه بدهی را برای سرمایه گذاران کاهش می دهد و از این طریق در زمان نقص دسترسی به منابع خارجی وجوه نقد را آسان می کند(ستایش و کریمی پور، 1392).
چن[4](2003) اظهار می دارد که شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتی کمتر، بیشتر احتمال دارد که در مورد بدهی های خصوصی شان مذاکره مجدد کنند. پس تأثیر اطلاعاتی محافظه کاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی ارزش سود و دارایی ها، به اعتبار دهندگان و سایر تامین کنندگان سرمایه در مورد قابلیت اتکای شرایط مالی شرکت اطمینان می دهد و انها را برای تجدید مذاکره با بستانکاران امیدوار می کند و از این طریق ریسک در ماندگی مالی را کاهش می دهد(همان منبع).
 

2.Beaver and Ryan
1.Guay &Verrecchia
2.Wittenberg-Moerman
3.Chen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 


پاسخ دهید