مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2)اختصار و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه اول
نتایج تحلیل آماری حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعات ارتباط مستقیم و معنادار هست. این یافته ها با نتایج پژوهش باچتیار (2008) و کورمیر و همکاران (2013) سازگار می باشد. این محققین دریافتند که اقلام تعهدی، ارتباط ای مثبت و معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی، دارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان دهنده ی وجود یک ارتباط ی مثبت و معنی دار میان اقلام تعهدی اختیاری ( غیر عادی) و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. همچنین در داخل کشور، خدامی پور و قدیری (1389)، به مطالعه ارتباط ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از این می باشد که میان اقلام تعهدی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط ی مثبت و معنی داری هست. با این حال نتایج پژوهش، ارتباط ی معنی داری را میان قدر مطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی، نشان نمی دهد. در همین راستا، رحیمیان و همکاران(1391)، به مطالعه ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری هست و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد.
محققان کیفیت اقلام تعهدی را بعنوان میزان قدرت این اقلام در پیش بینی و برآورد جریانات نقدی آتی تعریف کرده اند(دچو و دیچو[1]،2002). پس سودهای مبتنی بر اقلام تعهدی با کیفیت بالا، جریانات نقدی آتی را دقیق تر پیش بینی می کنند. بر طبق مبانی نظری، کیفیت بالای اقلام تعهدی، دو پیام را برای سهامداران و سرمایه گذاران دارد. اول، قدرت ارزیابی و تحلیل مدیریت در برآورد این اقلام و دوم، انحراف کمتر سود از جریانات نقدی که باعث می گردد، در مجموع، بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی، اعتماد بیشتری به سودهای گزارش شده شرکت داشته باشند. هر چه مدیر کمتر به بهره گیری از اقلام تعهدی روی آورد ه باشد، اطلاعات گزارش شده توسط ایشان، قابلیت اتکای بیشتری دارد. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی می باشد زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی می باشد. حتی اگر قیمت به گونه کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند، باز هم این احتمال هست افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات بهره گیری میکنند و به منافع بیشتری دست می یابند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بر اساس مبانی نظری و تجربی فوق، ارتباط مثبت بین عدم تقارن اطلاعاتی با اقلام تعهدی را می توان بر اساس دو نکته، استدلال نمود. اول اینکه، بهره گیری از اقلام تعهدی توسط مدیر، نشان می دهد که اطلاعات محرمانه ای در شرکت هست که مدیر با بهره گیری از اقلام تعهدی کوشش در پنهان کردن آن دارد و این امر به گونه بالقوه، موجب نامتقارن شدن محیط اطلاعاتی می گردد. دوم اینکه، مدیرانی که از اقلام تعهدی بهره گیری می کنند انگیزه های بالقوه ای برای پنهان کردن اطلاعات دارند. پس، بطور کلی، محیط اطلاعاتی شرکتهای ی با مدیران دارای این انگیزه ها، نامتقارن می باشد.
[1]  Dechow & Dichev.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

  • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟