قسمتی از متن پایان نامه :

2-9 منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرایند تامین مالی
منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده اند. منابع داخلی شامل جریانهای نقدی حاصل از عملیات به علاوه وجوه حاصل از فروش داراییها و منابع خارجی نیز شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام جدید می باشد.
زمانی که دسترسی به منابع خارجی محدود باشد، شرکت بایستی از منابع داخلی بهره گیری کند. جریان نقد خالص عملیاتی برابر می باشد با جریانات نقد ورودی منهای جریانات نقد خروجی و در صورتی که مدیریت تمایلی به افزایش جریانات نقد از محل فروش دارایی ها نداشته باشد بایستی در آغاز جریانات خالص نقد را از طریق به تعویق انداختن جریانات نقد خروجی افزایش دهد تا در ادامه بتواند جریانات نقد ورودی را از محل عملیات افزایش دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عموما در شرکت ها مهمترین جریانات نقد خروجی شامل پرداخت به کارکنان و تامین کنندگان مواد اولیه می باشد که این پرداخت ها همان حساب های پرداختنی تجاری می باشند.
پس مدیران در شرایط درماندگی مالی بایستی کوشش کنند تا حد امکان از جریانات نقد خروجی کاسته و بر جریانات نقد ورودی خود بیفزایند تا بتوانند تراز جریانات نقدی خود را مساعد نموده و بر خالص جریانات نقدی بیفزایند.
در هر واحد اقتصادی، وجوه قابل دسترسی صرف مواردی زیرا پرداخت سود سهام، بازپرداخت بدهیها، سرمایه گذاری در داراییهای ثابت جدید و افزایش سرمایه در گردش می گردد. در صورتی که تغییر در اقلام سرمایه در گردش منفی باشد، منابع اضافی لازم از طریق منابع خارجی یا فروش بخشی از داراییهای واحد اقتصادی تامین می گردد، در صورتی که این رقم مثبت باشد مقدار اضافی صرف بازپرداخت بدهی، سرمایه گذاری جدید یا افزایش پرداخت سود سهام می گردد.
مدیران معمولاً در فرایند تامین مالی نوعی نظم و توالی را رعایت می کنند. این نظم را می توان این گونه مطرح نمود که آغاز منابع داخلی را بر منابع خارجی ترجیح می دهند، در هر واحد اقتصادی، ارتباط بسیارنزدیکی بین توانایی واحد اقتصادی در ایجاد جریانهای نقدی عملیاتی و نیازهای سرمایه ای لازم برای دوره بعدی هست. ارزیابی این نکته مستلزم مطالعه کلیه جریانهای نقدی واحد اقتصادی می باشد و صرفاً صورت سود و زیان کافی نیست. جریانهای نقد حاوی اطلاعات مهمی درمورد وضعیت مالی واحد اقتصادی می باشد. شکل شماره 1 جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را نشان می دهد.
با در نظر داشتن شکل فوق، در شرایط درماندگی مالی امکان ایجاد بدهی جدید و ارزش ویژه جدید محدود می گردد و فروش دارایی ها نیز اگرچه محدود نمی گردد اما در صورت فروش دارایی ها شرکت مستقیما به سمت ورشکستگی پیش میرود. در این شرایط شرکت بایستی بهره گیری هزینه های غیرنقدی را افزایش دهند زیرا که این هزینه ها مستلزم خروج وجه نقد و در نهایت کاهش جریانات نقدی نیستند.
در حالت درماندگی مالی شرکت ها بایستی کوشش کنند جریان های نقد ورودی خود را افزایش دهند، مثلا فروش دارایی های مازاد ، فروش و اجاره مجدد دارایی های عملیاتی و غیره. از طرفی نیز بایستی جریانات نقد خروجی خود را تا حد امکان کاهش دهند مثل تعدیل و کم کردن نیروی کار (به جهت کاهش هزینه های حقوق و دستمزد)و کاهش میزان خرید مواد و کالا ، تامین مالی از طریق اعتبار تجاری و سایر روش های مشابه.
اقدامات فوق باعث می شوند که خالص جریانات نقدی شرکت مساعد شده و شرکت اوضاع بهتری را برای ادامه فعالیت و خروج از بحران به دست آورد. اما اقدامات فوق نیز خود با مشکلاتی مواجه می باشد، مثلا در صورتی که شرکت ها در شرایط بحران به تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی (اعتبار تجاری) روی آورند دیگر نمی توانند از تخفیفات نقدی خرید های نقد بهره گیری کنند و در نتیجه بهای تمام شده ی کالاها و خدمات آنها افزایش می یابد. همچنین بهره گیری ی بیش از حد از اعتبار تجاری ممکن می باشد  اعتبار تجاری شرکت را خدشه دار نموده و از اعتبار تجاری شرکت بکاهد.
مورد دیگری که هست این می باشد که در صورتی که برای کاهش جریانات نقد خروجی، هزینه های شرکت کاهش یابند ، جریانات نقد ورودی نیز کاهش خواهند پیدا نمود ، زیرا که اگر از کارکنان کمتری بهره گیری گردد یا مواد اولیه کمتری خریداری گردد ، تولیدات شرکت نیز کاسته می گردد و این خود اثر سوء بر جریانات نقدی شرکت خواهد داشت.
پس بهترین کار این می باشد که شرکت ها به جای کاستن از نیروهای کار خود یا کم کردن میزان خرید مواد اولیه ، کالاها و خدمات ، در کوتاه مدت پرداختی ها به این بخش را به تعویق بندازند تا دوران بحران را پشت سرگذاشته و سیاق عادی عملیات خود را از سر گیرند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش: