مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در هر پژوهش متعارف، جمع‌آوری داده‌ها یکی از مهمترین برنامه‌هاست. در کار جمع‌آوری داده‌ها در هر پژوهش، نه تنها بایستی از چندین روش بهره گیری نمود، بلکه بایستی هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده گردد و به درستی به کار برده گردد. روش‌های جمع‌آوری داده‌ها به دو دسته تقسیم می گردد:
الف- روش‌های مستقیم: مانند نظاره، مصاحبه، پرسشنامه و غیره.

ب- روش‌های غیرمستقیم: نظیر بهره گیری از اسناد و مدارک.
یک محقق بایستی هر دو روش را بکار گیرد، یعنی هم خود پدیده را مستقیمأ ببیند و تحلیل کند و هم از طریق داده‌های جمع‌آوری شده توسط دیگران ( کتاب‌ها، اسناد و….) آن را مورد شناسایی قرار دهد (ساروخانی،1381،صص171-172).
داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش‌های زیر استخراج، گردآوری و طبقه‌بندی گردیده و در بخش‌های مربوطه مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد:
منابع کتابخانه‌ای: برای تدوین فصل دوم از اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتاب‌ها، مقاله‌ها، گزارش‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع بهره گیری شده می باشد. هم‌چنین، بخشی از داده‌های کمی مورد نیاز برای انجام پژوهش با در نظر داشتن متغیر‌های مورد نظر از منابع متعدد شامل سال‌نامه‌ها و گزارش‌های آماری مختلف چاپ گردیده توسط سازمان بورس به دست آمده می باشد.
نظام معاملاتی بورس و نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی: داده‌های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مرتبط با بازار سهام در مرحله اول با بهره گیری از نرم‌افزارهای بورسی (اکثرا ره‌آورد جدید و تدبیرپرداز) استخراج گردیده می باشد. سپس، ارقام کلی و نهایی این داده‌ها با اطلاعات موجود در نظام معاملاتی بورس تطبیق داده شده می باشد.
نرم‌افزارهای آماری و اقتصاد‌سنجی: در مرحله جمع‌آوری، طبقه‌بندی و پردازش اولیه داده‌ها از نرم‌افزار Excel بهره گیری شده می باشد. در این مرحله داده‌های مربوط به بازار سهام که از نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی و معاملاتی بورس استخراج گردیده، مستقیماً وارد اکسل شده می باشد. پس از انجام طبقه‌بندی مناسب بر روی داده‌ها و انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطلاعات خروجی با بهره گیری از نرم‌افزار Eviews 8 ، Minitab و Spss برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید