عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

قسمتی از متن پایان نامه :

منابع اطلاعاتی و روش گردآوری اطلاعات

گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش یکی از مراحل اساسی آن می باشد. داده‌ها می‌توانند به شیوه‌های مختلف، در مکان‌های مختلف و از منابع مختلف جمع‌آوری شوند.
از جهت مکانی، داده‌ها می‌توانند به شیوه‌های مختلف، در محیط طبیعی که در آن پدیده‌ها بصورت طبیعی رخ می‌دهند، جمع‌آوری شوند و یا ممکن می باشد در محیط‌های آزمایشگاهی که در آنجا متغیرها، کنترل و دستکاری می شوند و یا در منازل پاسخ دهندگان، خیابانها و یا گردشگاهها جمع‌آوری گردند. منابع جمع‌آوری داده‌ها می‌توانند دست اول یا دست دوم باشند. افراد و گروههای برگزیده مانند منابع دست اولند که محقق ممکن می باشد در مورد موضوعاتی خاص، عقاید و نظرات آنها را مطالعه کند. داده‌ها می‌توانند از منابع دست دوم نیز جمع‌آوری گردند. اسناد و پرونده‌های سازمان، نشریات دولتی، تجزیه و تحلیل‌های رسانه‌های جمعی و غیره نمونه‌ای از منابع دست دوم اند.
انتخاب شیوه‌های جمع‌آوری داده‌ها به روش پژوهش، امکانات در دسترس محقق، میزان دقت مورد نیاز، مهارت فنی و مهارت محقق، قلمرو زمانی مطالعه و دیگر هزینه‌ها و منابع در دسترس برای جمع‌آوری داده‌ها بستگی دارد(رستگار، 1390، ص64).
 

3-5-1 منابع اطلاعاتی

الف) مطالعات کتابخانه‌ای و الکترونیکی: جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش و مطالعه پیشینه پژوهش با مراجعه حضوری و بهره گیری از کتب کتابخانه موسسه عالی بانکداری، کتابخانه معاونت مالی و بودجه و کتابخانه معاونت طرح و توسعه بانک نمونه، از روش کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد. همچنین از کتب و مقالات الکترونیکی پایگاه داده‌های زیر بهره گیری شده می باشد:

 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی cbi.ir
 • پایگاه اسناد ملی کشور به نشانی irandoc.ac.ir
 • مقالات موجود در سایت مقالات جهاد دانشگاهی به نشانی sid.ir
 • پایگاه مجلات تخصصی نور به نشانی noormags.com
 • شبکه تحقیقات علوم اجتماعی به نشانی SSRN.com
 • شبکه تحقیقات علمی به نشانی ScienceDirect.com
 •  

  ب) مصاحبه: مصاحبه روشی می باشد که در آن اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق ارتباط مستقیم پژوهشگر با پاسخگو گردآوری می گردد. در واقع مصاحبه یک مکالمه دو طرفه می باشد که با طرح سوال مصاحبه‌گر به مقصود کسب اطلاعات مربوط به پژوهش آغاز می گردد (رستگار، 1390، ص64).
  جهت انجام پژوهش، مصاحبه‌ها‌یی به مقصود کسب اطلاعات و تعیین معیارهای مناسب برای متغیرهای مستقل با مدیران، کارشناسان  ارشد و کارشناسان حوزه مرکزی بانک نمونه انجام شده می باشد.

  3-5-2 روش گردآوری اطلاعات

  در خصوص گردآوری اطلاعات بانک نمونه اغلب از نرم افزار گزارشگری مالی با نام MBS که به صورت اختصاصی برای این بانک نوشته شده می باشد بهره گیری گردیده می باشد؛ البته خاطر نشان می گردد از صورتهای مالی مدیریت شعب بانک نمونه در سالهای 1391- 1387 هم بهره گیری شده می باشد.

  3-6 فرضیه پژوهش

  فرضیه پژوهش به وجود ارتباط بین متغیرها تصریح می کند. این فرضیه انتظار محقق در مورد ارتباط بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. فرضیه تحقیقی را خلاف فرضیه صفر نیز می گویند. فرضیه خلاف یا پژوهش به صورت مثبت اظهار می گردد. این فرضیه اظهار می کند که متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثر دارد و یا بین متغیرها ارتباط یا تفاوت هست. فرضیه پژوهش به دو صورت فرضیه جهت دار و فرضیه بدون جهت اظهار می گردد(محمدی، 1392، ص60).

 • بین حجم سپرده‌ها و سودآوری مدیریت شعب ارتباط معنی داری هست.
 • بین مدیریت تسهیلات و سودآوری مدیریت شعب ارتباط معنی‌داری هست.
 • بین مدیریت نقدینگی و سودآوری مدیریت شعب ارتباط معنی داری هست.
 • بین ریسک اعتباری و سودآوری مدیریت شعب ارتباط معنی داری هست.
 • بین مدیریت هزینه و سودآوری مدیریت شعب ارتباط معنی داری هست.
 • رعایت تعادل بین منابع و مصارف مدیریت شعب و سودآوری ارتباط معنی داری هست.
 •  

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
 • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
 • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

  پاسخ دهید