قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران
بنابرشرایط خاص حاکم بر صنایع و شرکت های مختلف طبعا ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت می باشد. به گونه ای که ممکن می باشد حتی ساختار مالکیت یک شرکتی خاص از دورهای به دوره دیگر تغییرات بسیار زیادی داشته باشد سهامداران حاضر در ترکیب مالکیت شرکت را می توان از جنبه های مختلفی دسته بندی نمود. در ذیل به بخشی از این تقسیم بندی ها تصریح می گردد:
2-2-2-1 انواع سهامداران با در نظر داشتن میزان کنترل بر هیأت مدیره
طبق آیین نامه اصول حاکمیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که در متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال 1384پذیرفته گردید، براساس میزان کنترل سهامداران بر اعضای هیأت مدیره، سهامداران به دو گروه سهامداران عمده و سهامداران جزء تقسیم می شوند که به صورت زیر تعریف شده اند.
1– سهامدار عمده: سهامداری می باشد که بتواند یک عضو یا بیشتر از اعضای هیأت مدیره را بطور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیأت مدیره می باشد.
2-سهامدار جزء: سهامداری می باشد که بطور مستقل نمی تواند یک عضو هیأت مدیره را منصوب نمایند و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیأت مدیره می باشد.
2-2-2-2 انواع سهامداران با در نظر داشتن نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر
براساس نوع  وابستگی به شرکت سرمایه پذیر، سهامداران به دو گروه تقسیم می شوند(نمازی و کرمانی 1387، 6).
 1- سهامداران خصوصی شامل

– سهامداران مدیریتی: به اعضای هیأت مدیره یا اعضای خانواده آنها اطلاق می گردد که درصدی از سهام مربوط به شرکت را در اختیار دارند.
– سهامداران شرکتی: سهامداران شرکتی معمولا به شرکت های سرمایه گذاری و سایر موسسات تجاری گفته می گردد که درصدی از سهام مربوط به شرکت را بر عهده دارند.
– سهامداران خارجی: به سهامداران با تبعیت خارجی گفته می گردد که درصدی از سهام مربوط به شرکت را به عهده دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- سهامداران نهادی
سرمایه گذاران نهادی به موسسه و نهادهای سرمایه گذاری بزرگ مانند بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و موسسه هایی از این قبیل اطلاق می شوند.
2-2-2-3 انواع سهامداران با در نظر داشتن درصد مالکیت
اما از دیدگاهی دیگر نیز می توان به دسته بندی سهامداران پرداخت و آن با در نظر داشتن درصد مالکیت مربوط به آنهاست. بر این اساس می توان سهامداران را به سه دسته کلی تقسیم نمود (کرمانی 1386، 19).
1- سهامداران جزیی :
سهامدارانی که با مالکیت بین پنج تا بیست درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.
2-سهامداران اثر گذار:
سهامدارانی که مالکیت بین بیست تا پنجاه درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.
3-سهامداران کنترل کننده :
سهامدارانی که مالکیت بالای پنجاه درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
با در نظر داشتن مسئله‌پژوهش پرسش‌های زیر مطرح می گردد:

  • آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید