قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم
در فرضیه چهارم مطالعه عامل کاهش هزینه‌ای اجرای حسابرسی بر کارایی حسابرسی مورد آزمون قرار گرفت که به این مقصود از 6 گویه در قالب طیف لیکرت بهره گیری گردید که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل به توضیح زیر می باشد؛
نمره حسابرسان مستقل با نمره بهره گیری کنندگان صورت‌های مالی (حسابرسان دیوان محاسبات) تفاوت معنی‌داری نداشت و حسابرسان مستقل همانند حسابرسان دیوان محاسبات بر این موضوع تأکید دارند که کاهش هزینه اجرای حسابرسی اثر معنی‌داری بر کارایی حسابرسی دارد و این اثر منجر به افزایش کارایی حسابرسی صورت‌های مالی می گردد.
نتایج تحقیقات انجام شده توسط استین و همکارانش (2004) نیز این فرضیه را ثابت کرده می باشد.
5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم
در فرضیه پنجم مطالعه عامل کاهش زمان اجرای فرایند حسابرسی از طرف صاحبکار بر کارایی حسابرسی مورد آزمون قرار گرفت که به این مقصود از 4 گویه در قالب طیف لیکرت بهره گیری گردید که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آن به توضیح زیر می باشد؛
نمره حسابرسان مستقل با نمره بهره گیری کنندگان صورتهای مالی (حسابرسان دیوان محاسبات) تفاوت معنی‌داری داشت و حسابرسان مستقل همانند حسابرسان دیوان محاسبات و با شدت توافق بیشتری بر این موضوع تاکید دارند که کاهش زمان اجرای فرایند حسابرسی اثر معنی داری بر کارایی حسابرسی دارد و این منجر به افزایش کارایی حسابرسی صورتهای مالی می گردد و از علت های اصلی حصول این نتیجه آن می باشد که فراهم کردن محیط مناسب، تجربه کارکنان مؤسسه حسابرسی و تکرار شدن کار برای حسابرسان به دلیل عدم تغییر آنها در سالهای متوالی می‌توانند باعث کاهش زمان انجام کار حسابرسی گردد نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته توسط بلودی جک و همکاران (2003) و نیز پژوهش انجام شده توسط استین و همکارانش (2004 ) نیز صحت این فرضیه را اثبات کرده می باشد.
5-2-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم
در فرضیه ششم مطالعه عامل بهره گیری از خدمات کارشناسی بر کارایی حسابرسی مورد آزمون قرار گرفت که به این مقصود از 3 گویه در قالب طیف لیکرت بهره گیری گردید که نتایج حاصل از تجزبه و تحلیل آن بشرح زیر می باشد؛
نمره حسابرسان مستقل با نمره بهره گیری‌کنندگان صورتهای مالی (حسابرسان دیوان محاسبات) تفاوت معنی‌داری داشت و حسابرسان مستقل همانند حسابرسان دیوان محاسبات و با شدت توافق بیشتری بر این موضوع تأکید دارند که بهره گیری از خدمات کار شناسی اثر معنی داری بر کارایی حسابرسی دارد و این امر منجر به افزایش کارایی حسابرسی صورتهای مالی می گردد و از علت های اصلی حصول این نتیجه آن می باشد که در بعضی از واحدهای  مورد رسیدگی که حسابرسان اطلاعات کافی ندارد بهره گیری از نظر حرفه‌ای کارشناس لازم می‌باشد اگر این طور نباشد امکان اظهارنظر مناسب از سوی حسابرس وجود نخواهد داشت. پس از دیدگاه حسابرسان مستقل همانند بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی اما با شدت توافق کمتری بهره گیری از خدمات کارشناسی سبب افزایش کارایی حسابرسی می گردد.
5-2-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم
در فرضیه هفتم مطالعه عامل کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی بر کارایی حسابرسی مورد آزمون قرار گرفت که به این مقصود 4 گویه در قالب طیف لیکرت بهره گیری گردید که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آن بشرح زیر می باشد؛
نمره حسابرسان مستقل با نمره بهره گیری کنندگان صورتهای مالی (حسابرسان دیوان محاسبات) تفاوت معنی‌داری داشت و حسابرسان مستقل همانند حسابرسان دیوان محاسبات و با شدت توافق بیشتری بر این موضوع تأکید دارند که کنترل کیفیت اطلاعات مالی تاریخی اثر معنی‌داری بر کارایی حسابرسی دارد و این اثر منجر به افزایش کارایی حسابرسی صورتهای مالی می گردد و از علت های اصلی حصول این نتیجه اجرای سیاست‌های کنترل کیفیت و رعایت الزامات استانداردهای حرفه‌ای و قانونی و مقرراتی و گزارش‌های حسابرسی مناسب، شرایط حاکم توسط مؤسسه یا مدیر مسئول، معیارهای مناسب برای افزایش کارایی حسابرسی صورتهای مالی می‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:
1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


پاسخی بگذارید