مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

9-3- روش‌شناختی پژوهش (تجزیه و تحلیل داده‌ها)
هر شرکت یا مؤسسه، در صورتی می‌تواند موفق باشد که با در نظر داشتن پیش‌بینی وضع آینده، برنامه‌ریزی‌های لازم را به انجام رساند و دسترسی به این هدف، روش‌های آماری متعددی را می‌طلبد که در پژوهش حاضر، پژوهشگر توجه خود را به روش‌هایی معطوف داشته می باشد که می‌تواند تجارب گذشته را به پیش‌بینی حوادث آینده بدل سازد. یکی از روش‌های آماری که این‌گونه داده‌ها را مورد بهره گیری قرار دهد، رگرسیون نامیده می گردد. دانشمندانی نیز که در خصوص پیش‌بینی کوشش کرده‌اند جهت دستیابی به نتایج مورد نظر، مدل های مختلف پیش‌بینی را مورد بهره گیری قرار داده‌اند و رگرسیون یکی از این مدل هاست که توصیفی از رفتار تاریخی و جاری متغیر(ها) به دست داده و با این فرض که طریقه گذشته و حال، مبنای قابل‌اتکایی برای پیش‌بینی آینده می باشد، جهت تخمین حرکت آتی متغیر(متغیرهای) مورد نظر به کار می رود. در این مدل، پیش‌بینی‌ها از طریق تغییرات موجود از گذشته و حال پارامتر(ها) مورد نظر شکل میگیرد.
پژوهش­های همبستگی شامل کلیه پژوهش­هایی می باشد که در آن­ها کوشش می­گردد ارتباط متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی کشف و تعیین گردد. این ضریب شاخص دقیقی می باشد که با محاسبه آن می­توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می­توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه نمود.
پس از جمع‌آوری اطلاعات مربوط از نرم‌افزار صفحه گسترده اکسل [1]جهت طبقه­بندی اطلاعات و محاسبه متغیرها بهره گیری گردید و در نهایت اطلاعات حاصل با بهره گیری از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش همبستگی می­باشد جهت انجام آزمون­های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس[2] که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش­های آماری می­باشند بهره گیری شده می باشد.
1 ـ 9 ـ 3 ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی
پژوهش­های همبستگی ـ تعریف، هدف و مزایا:
پژوهش­های همبستگی شامل کلیه پژوهش­هایی می باشد که در آن کوشش می­گردد ارتباط بین متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می­گردد. هدف روش پژوهش همبستگی، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر می باشد.
هدف ضریب همبستگی، اظهار ارتباط بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی می باشد. در صورتی که ارتباط متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی، یک می باشد و چنان چه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی، منفی یک(1 – )  گردید. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده می باشد. در این روش­ها به جمع‌آوری نمره­های دو ( یا چند) متغیر برای آزمودنی­های یکسان می­پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می­کنیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به گونه کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت می باشد از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می­گردد بین آن­ها ارتباط هست. تحلیل همبستگی، ابزاری آماری می باشد که به وسیله آن می­توان درجه­ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط می باشد را اندازه­گیری نمود. همبستگی را به گونه معمول با تحلیل رگرسیون به کار می­برند.
درجه همبستگی درمورد دو معیار بحث می­کند:
الف) ضریب تعیین
ب) ضریب همبستگی
الف) ضریب تعیین (R 2 )
روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):
روش همبستگی گشتاوری زمانی به کار می­رود که متغیرهای مورد مطالعه (دو متغیری که قصد محاسبه ضریب همبستگی بین آن­ها را داریم) به صورت پیوسته باشند.
در این پژوهش پس از جمع‌آوری داده­ها، محاسبه متغیرها با بهره گیری از نرم‌افزار SPSS انجام شده می باشد. در بسیاری از فرضیه­ها هدف مطالعه ارتباط بین دو متغیر می باشد. صرف‌نظر از بحث تحلیل رگرسیون می­توان از آزمون­های استقلال برای مطالعه ارتباط معنی­دار دو متغیر بهره گیری نمود. اگر دو متغیر تعریف‌شده در فرضیه­ها دارای مقیاس کمی باشند، می­توان با بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون به استقلال یا ارتباط بین دو متغیر پی برد.
[1] . Excel
[2] . Anova

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


دیدگاهتان را بنویسید