امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان 

قسمتی از متن پایان نامه :

در ارزیابی زنجیره عرضه، کوشش در جهت حداقل کردن انحراف از بودجه می باشد.
ارزیابی عملکرد هم یک چارچوب عملکرد و هم یک روش مدیریتی می باشد، که به وسیله کپلن و نورتون پس از پژوهش بر روی پروژه ای گسترده که در سال 1990 انجام گردید، گسترش پیدا نمود. این پروژه بر روی 12 شرکت در مورد مرز هدایت ارزیابی عملکرد صورت گرفت. محققین بر این باورند، که سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی، که تنها بر ارزیابی مالی متمرکز می شوند، در حقیقت مانع موفقیت و رشد سازمان می گردد(Voelker et al,2001:p.13). عقیده ی تصویری ارزیابی متوازن از عملکرد شرکت، عقیده ای نو نیست. در سالهای متعدد بسیاری از شرکتها، چندین شاخص از عملکرد سازمان را با بهره گیری از سیستم اطلاعات اجرایی، گزارش و پیگیری می نمودند. با این حال آن چیز که کپلن و نورتون به عنوان ارزیابی متوازن، ارائه دادند، سهم مهمی را اعمال نمود، فراتر از آن چیز که بیشتر شرکت ها و کشورها با تمرکز بر روی ارزیابی عملکرد انجام می دادند و آن را به استراتژی مرتبط می نمودند(Atkinson,2000:p.232). با وجود دامنه گسترده بهره گیری از ارزیابی متوازن در سازمانها، پایان نامه ها و پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده می باشد. بر اساس تعدادی از نظرسنجی ها، مدیران اجرائی کانادایی که ارزیابی متوازن را به کار می برند، ادعا می کنند که پس از اجرای ارزیابی متوازن در طی 5 سال، سازمان هایشان به گونه قابل توجهی تغییر کرده می باشد(Meliones and Kershaw,2001:p.16).
چو و همکارانش در سال 1998 ادعا می کنند، که مدیران ارشد  مهمترین موسسات کالیفرنیا، از پذیرش ارزیابی متوازن رضایت کامل دارند.
کورترایتس و همکارانش(2000:p.87) تشریح می کنند که چگونه موسساتی که ارزیابی متوازن را اجرا کرده بودند، توانستند دامنه اطلاعات مورد نیاز برای مدیران خود را افزایش دهند.
چن و هو(2000:p.121) بر اساس نظرسنجی از مدیران ارشد 121 موسسه کانادایی توانستند موارد زیر را به خوبی تعیین کنند:

 • تعیین میزان تقاضا برای ارزیابی متوازن
 • آگاهی مدیران اجرایی از ارزیابی متوازن
 • نواقص و کمبودها در اجرای ارزیابی متوازن
 • گامبوس و همکارانش(2003:p.46) نیز پیاده سازی موفقیت آمیز سه سالانه ارزیابی متوازن در موسسات غیرانتفاعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند، که مطالعه آنها نتایج و کاربردهای ارزیابی متوازن را، که در سال 2000 مطرح کرده بودند، برجسته تر نمود. بر اساس تحقیقات دیلا و استرین بارت آغاز مدل ارزیابی متوازن جهت ارزیابی عملیات واحدهای تجاری مطرح گردیده بود، اما اخیرا به عنوان ابزاری جهت پیاده سازی استراتژی مورد بهره گیری قرار می گیرد(Dilla and strinbart,2005:p.2).در عین حال تحقیقات اخیر نشان می دهد مدیران شرکتها، استراتژی واحد تجاری را، در حین ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار نمی دهند(Wong and Guo,2007:p.5).ایجاد ارزیابی متوازن و چارچوب مدیریت عملیاتی یکی از موفق ترین اقدامات انجام شده می باشد. برای اداره عملیات یک سازمان بایستی دانست که آن سازمان در چه مرحله ای از پیشرفت قرار دارد و جهت رسیدن به اهداف خود در آینده به چه ابزاری نیاز مند می باشد. بدون وجود یک رویکرد مدیریت عملیات استراتژیک، سازمان موفق نخواهد بود(Bernard,2009:p.3).
  2-12-2- پژوهش های داخلی
  متاسفانه اکثر سازمانهای انتفاعی و غیرانتفاعی ایرانی، تصور می کنند، می توان سازمان را با بودجه بندی و سایر روش های سنتی ارزیابی نمود، غافل از آنکه بدون روش های جدید برای اداره و بازبینی، سازمان با ریسک عقب افتادن و از دست دادن فرصت های رقابتی در مقایسه با سایر رقبا مواجه می گردد(کمالی شهری، 1384: 6).ارزیابی متوازن یکی از تکنیک های جدید حسابداری مدیریت می باشد که هنوز در کشور ایران به مرحله‌ی اقدام در نیامده و به غیر از تعداد معدودی کار تحقیقی در این ارتباط، تنها می توانیم آن را به صورت مقالات علمی در مجلات علمی پژوهشی بیابیم. به علاوه علیرغم کارهای پژوهشی و مقالات متعددی که در زمینه اجرای ارزیابی متوازن در صنایع مختلف در خارج از کشور انجام شده، اقدامی پژوهشی برای امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در صنعت سیمان، صورت نگرفته و از آنجایی که این صنعت دارای ویژگیها و معیارهای غیرمالی متعددی می باشد، این کمبود همواره احساس می گردد.
  بعضی از پژوهش های انجام شده در ایران به توضیح زیر می باشد:
  الف- نمازی(1382 :29) در مقاله ای تحت عنوان “تکامل ارزیابی متوازن” سیر تکاملی ارزیابی متوازن را طی سه دوره مورد مطالعه قرار داد.
  ب- نمازی و رمضانی(1382) در مقاله ای تحت عنوان” ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت” جنبه‌های اصلی ارزیابی متوازن و گام های لازم جهت پیاده کردن آن را، به گونه ای مختصر تشریح کرده اند. همچنین در این مقاله بعضی از کاربردهای ارزیابی متوازن در صنایع و کشورهای مختلف ارائه شده می باشد.
  ج- بختیاری(1383) کتاب کپلن و نورتون(2001) را با عنوان “سازمان استراتژی محور” ترجمه کرده می باشد. در این کتاب با معرفی فرم جدید سازمانی به نام “سازمان استراتژی محور” بر استراتژی سازمانی و کاربرد ارزیابی متوازن به عنوان مدیریت استراتژیک تاکید شده می باشد.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   

  -آیا امکان اجرای تکنیک “ارزیابی متوازن”به مقصود ارزیابی عملکرد در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان هست؟

  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مالی ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مشتری ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر فرایندهای درون سازمانی (داخلی) ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر یادگیری و رشد  ارزیابی متوازن هست؟
  -کدامیک از منظرهای ارزیابی متوازن بیشترین کاربرد را دارد؟


  دیدگاهتان را بنویسید