قسمتی از متن پایان نامه :

یانگ یو(2013) به مطالعه این موضوع پرداخت که آیا سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی بیش از واقع واکنش نشان می دهند یا کمتر از واقع؟ آنها مجدداً اقلام تعهدی خلاف قاعده را آزمون کردند. آنها بر روی این موضوع تمرکز کردند که اسلون(1996) چگونه با وجود سه ابزار متفاوت؛ یعنی از قلم افتادگی جریان نقدی، بهره گیری از یک وضعیت سالیانه و اعتماد به کل شرکتهای نمونه در آزمون عکس العمل سرمایه گذاران با اقلام تعهدی، اقلام تعهدی خلاف قاعده را استنتاج کرده می باشد. یافته های آنها در آغاز، بعد از کنترل جریان نقدی و بهره گیری از اطلاعات فصلی نشان دهنده این موضوع بود که اقلام تعهدی به صورت مثبتی با بازده های آتی مرتبط می باشد و پیشنهاد می ‌کند که سرمایه گذاران به اقلام تعهدی، کمتر از واقع عکس العمل نشان می دهند. این ارتباط مثبت، ضعیف تر ازرابطه مثبت بین جریان نقدی و بازده های آتی می باشد که نشان دهنده ی عکس العمل کمتر ازواقع سرمایه گذاران به جریان نقدی دریک وسعت بیشتری می باشد. دوم، زمانی که جریان نقدی از قلم می افتد، عکس العمل کمتراز واقع به جریان نقدی نسبت به اقلام تعهدی بیشتر می گردد که با ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و جریان نقدی ترکیب و یک ارتباط منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی ایجاد میشود که به سمت اقلام تعهدی خلاف قاعده رهنمون می گردد. این نتایج برای کلیه شرکتها و حتی شرکتهایی که اقلام تعهدی آنها با احتمال بیشتری، تأثیر مهمی در اندازه گیری عملکرد شرکت بازی می کنند، هست. نهایتاً و در همان مسیر نتایج بالا، با کنترل مناسب جریان نقدی، تحلیلگران مالی برخلاف آن چیز که درگذشته تصورمی کردند ؛ مبنی بر اینکه عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی بیش ازواقع می باشد، متوجه شدند که سرمایه گذاران عکس العمل کمتر از واقع به  اقلام تعهدی نشان می دهند.
شی و همکاران (2013) به تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از ارتباط بین افشای اقلام تعهدی و اقلام تعهدی خلاف قاعده پرداختند. آنها مطالعه کردند که آیا عدم افشای اطلاعات اقلام تعهدی درسودهای اعلام شده ممکن می باشد به اقلام تعهدی خلاف قاعده منجرشود. دراین مطالعه، آنها رویکرد یکپارچه ای توسط تحلیل قیمت گذاری اقلام تعهدی غیرعادی در نزدیکی اعلان سود انجام دادند و شواهدی از اشتباه قیمت گذاری اقلام تعهدی برای شرکت هایی که اطلاعات اقلام تعهدی رادراعلان سود افشامی کنند، نیافتند. برای این شرکت ها بازار سرمایه قادراست بین جزء اختیاری وغیر اختیاری سود تفاوت قایل گردد. پیش روی، همان گونه که انتظارمی رفت ، بازار سرمایه برای شرکت هایی که اطلاعات اقلام تعهدی را افشا نمی کنند، در فرق قایل شدن بین اجزای سودهای اختیاری از غیر اختیاری شکست می خورد. دنیس چمبرز و جف پین(2013) به مطالعه کیفیت حسابرسی واقلام تعهدی خلاف قاعده پرداخته اند. آنها باتوجه به پژوهش های قبلی به دنبال یافتن ارتباطی بین حجم اقلام تعهدی خلاف قاعده و قابلیت اعتماد اقلام تعهدی بودند. آنها آغاز به توصیف ارتباط بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اعتماد اقلام تعهدی پرداختند و سپس به کمک توصیف فوق و نتایج حاصل از پژوهش های گذشته، ارتباط بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی خلاف قاعده را تبیین نمودند. آنهادریافتندکه بازده غیرعادی مرتبط با اقلام تعهدی به صورت منفی باکیفیت حسابرسی درارتباط می باشد. کیفیت پایین حسابرسی، بازده های غیرعادی مرتبط با اقلام تعهدی خلاف قاعده را به دنبال دارد. سپس اظهار کردند که ارتباط منفی بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی خلاف قاعده توسط اصلاحات مرتبط با قانون سار بینز اکسلی ضعیف تر شده می باشد.
ژین وی وهمکاران(2013) در پژوهش خود نشان دادندکه شرکتها در واکنش به تغییرات نرخ بهره، اقلام تعهدی را تعدیل می کنند. زمانی که نرخ بهره کاهش می یابد، اکثر پروژه ها سودآور شده، اقلام تعهدی افزایش می یابد، اما بازده های آتی کاهش می یابد، زیرا نرخ تنزیل پایین به معنی بازده مورد انتظار پایین در آینده می باشد و زمانی که نرخ تنزیل افزایش می یابد، پروژه های کمتری سودآور می گردد و اقلام تعهدی کاهش می یابد، درصورتی که بازده آتی بایستی افزایش یابد، زیرا نرخ تنزیل بالا به معنی بازده های مورد انتظار بالا در آینده می باشد. در نتیجه، بین اقلام تعهدی  و بازده سهام ارتباط منفی ایجاد می گردد.
یو و لیسانا(2013) در پژوهش خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایین تر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتردارای بازده سهام مورد انتظار کمتری هستند. آنها اظهارمی  دارندکه این یافته ها با پژوهش هایی که نشان می دهدشرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر،ریسک بیشتری دارند، درتناقض می باشد.
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی سود جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
  • ۲)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری با ضریب پایداری جریان نقدی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

    ۳)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری با ضریب پایداری جریان نقدی


    پاسخ دهید