اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس 

قسمتی از متن پایان نامه :

– داده‌های ترکیبی پول و داده‌های ترکیبی پانل: در داده‌های ترکیبی، عناصر هر دو دسته از داده‌های سری زمانی و مقطعی هست. یعنی اطلاعات مربوط به داده‌های مقطعی در طول زمان نظاره می گردد. به‌اظهار‌ دیگر، چنین داده‌هایی دارای دو بعد هستند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص می باشد و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد. یعنی روش داده‌های ترکیبی، روشی برای تلفیق مشاهدات مقطعی در خلال چندین دوره زمانی می باشد (ابریشمی، 1390: 28).
در این پژوهش، با در نظر داشتن نوع داده‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل از روش داده‌های ترکیبی بهره گیری شده می باشد. زیرا متغیرهای مستقل و وابسته از یک جنبه در میان شرکت‌های مختلف و از جنبه دیگر در یک دوره زمانی ده ساله آزمون می شوند.
 

3-8-4- آزمون والد[1]

به‌مقصود آزمون نابهنجاری‌های بازارهای مالی و بازده سهام، در این پژوهش از آزمونی بهره گیری می گردد که به‌گونه خاص بدین مقصود به‌وسیله بیدل و سیگل (1994) طراحی شده می باشد. معادله زیر به عنوان مدل پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد (بیدل و همکاران، 1995).
مدل (1)
در این حالت، جهت مقایسه محتوای اطلاعاتی دو متغیر X2 و X1 دو مدل به توضیح زیر برازش می گردد:
مدل (2)
Y = a0 + a1x1 + e
مدل (3)
Y = a0 + a2x2 + e
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در آغاز مدل‌های 2 و 3 در یک مدل رگرسیونی به توضیح زیر ترکیب می گردد:
مدل (4)
Y = b0 + b1x1 + b2x2 + e
 

از این معادله جهت آزمون محتوای اطلاعاتی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. چنان‌چه مدل (2) درست باشد؛ آن‌گاه انتظار می‌رود، مدل 4 واریانس خطای متفاوتی نسبت به مدل 2 داشته باشد که این تفاوت به توضیح زیر می گردد:
مدل (5)
چنان‌چه مدل 3 درست باشد آن‌گاه انتظار می‌رود، مدل 4 واریانس خطای متفاوتی نسبت به مدل 3 داشته باشد، که این تفاوت به توضیح زیر می گردد:
مدل (6)
 

جهت مطالعه اینکه کدام یک از دو متغیر x2 , x1 محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند آماره‌های به‌دست آمده از مقایسه مدل های 2 و 4 و مدل­های 3 و4 به صورت زیر محاسبه می گردد:
مدل(7)

 

[1] Wald test
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
  • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
  • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    دیدگاهتان را بنویسید