ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 در ادامه انواع مدل های پیش بینی به همراه خصوصیات اصلی آنها بر اساس گروه های پیش گفته ارائه          می گردد:
2-7-1)مدل های آماری تک متغیره[1]: روش های آماری تک متغیره از نخستین تکنیک های مورد بهره گیری جهت فرق بین شرکت های دارای سلامت مالی و شرکت های دارای پریشانی مالی بوده اند. به صورت سنتی،  این مدل ها بر تحلیل نسبت های مالی تمرکز دارند و منطق آن ها بر این اساس می باشد که اگر نسبت های مالی شرکت های ورشکسته با نسبت های مالی شرکت های غیر ورشکسته دارای تفاوت های با اهمیتی باشند می توان از آن ها به عنوان متغیر های پیش بینی کننده ورشکستگی بهره گیری نمود. سابقه بهره گیری از این تکنیک برای پیش بینی ورشکستگی به سال 1932 برمی گردد (دیو سالار،1389).  از تحقیقات قابل توجه در این زمینه می توان به مطالعه بیور (1966) تصریح نمود. وی تکنیکی تک متغیره برای طبقه بندی  شرکت ها به 2 گروه ورشکسته و سالم با بهره گیری از بعضی از نسبت های مالی ارائه نمود. در پژوهش بیور نسبت های (گردش وجوه نقد به کل بدهی ها)،(سود خالص به کل دارایی ها ) و (کل دارایی ها به کل بدهی ها )دارای بالاترین توانایی در طبقه بندی شرکت ها به گروه های ورشکسته و سالم می باشند. این نسبت ها بر روی نمونه ای متشکل از 98 شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته به کار رفتند و توانستند تا حدود 90% شرکت ها را به درستی طبقه بندی کنند.
بعد ها روش تک متغیره با وجود قدرت پیش بینی آن، به دلیل همبستگی میان نسبت های مالی و معضلات مربوط به ارسال علائم متضاد توسط متغیرهای مختلف مورد انتقاد قرار گرفت. به علاوه از آنجایی که وضعیت مالی یک شرکت دارای ابعاد مختلفی می باشد،  یک نسبت منفرد به تنهایی دربردارنده کل این اطلاعات نیست(جونز[2]،1978 ).
با وجود این که روش های تک متغیره با انتقادات شدیدی مواجه شدند اما آن ها راه را برای تحقیقات بعدی در زمینه ناتوانی تجاری هموار کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که ناتوانی تجاری همزمان می تواند تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی قرار گیرد. ایده بهره گیری از مدل چند متغیره ریسک بسیار قدیمی می باشد.  تاماری[3] (6619) مدلی را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه نمود که در آن 6 متغیر بر اساس نظر تحلیل گران مالی، اقتصاددانان و اعتبار دهندگان بیشترین وزن را به خود اختصاص داده بودند. مدل های آماری چند متغیره زیادی در کوشش برای بهبود نتایج پیش بینی ارائه شده می باشد (فرج زاده،1386) .
   2-7-2) تحلیل تشخیصی چندگانه[4]: تحلیل تشخیص چندگانه روشی می باشد چند متغیره که پدیده ها را بر اساس ویژگی هایشان به گروه های مانع الجمع طبقه بندی می کند. تحلیل تشخیص چند گانه در بسیاری از مطالعات پیش بینی ورشکستگی به کار رفته می باشد. در این روش فرض می گردد که متغیرهای پیش بینی کننده (نسبت های مالی )در هر یک از دو گروه شرکت های ورشکسته و شرکت های غیر ورشکسته از توزیع نرمال چند متغیره با میانگین های متفاوت و ماتریس های پراکندگی مساوی برخوردارند. هدف این روش فراهم آوردن ترکیبی خطی از متغیرهای مستقل می باشد که واریانس بین گروهی را با در نظر داشتن واریانس درون گروهی بیشینه کند. بر این اساس تابعی تشخیصی ایجاد می گردد که متشکل از بردار ضرایب (a1,a2,a3…..)  A, و مقدار ثابت a0   می باشد.   این تابع برای هر شرکت یک امتیاز  Z    بدست می آورد.
2-2))معادله

امتیاز   برای شرکتi می باشد و          متغیر مستقل شرکت i  هستند. بر اساس امتیاز کسب شده یک شرکت در یکی از  گروه های ورشکسته یا غیر ورشکسته طبقه بندی می گردد.
نخستین بار آلتمن در سال 1968 مدل تشخیصی چندگانه را برای پیش بینی درماندگی مالی پیشنهاد نمود. این مطالعه به دلیل اینکه برای نخستین بار پیش بینی ورشکستگی را با بیش از یک متغیر مدل بندی کرده بود، مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفت. وی 33  شرکت تولیدی ورشکست شده طی دوره 1965 – 1946 را که از نظر اندازه دارایی ها و صنعت با 33 شرکت غیر ورشکسته تطبیق داده شده بودند را انتخاب نمود. با به کارگیری مدل تحلیل تشخیصی چندگانه او مدلی 5 متغیره برای طبقه بندی شرکت های ورشکسته / غیر ورشکسته به دو گروه ایجاد نمود که به مدل    Zشهرت پیدا نمود. نسبت های بکار رفته در این مدل بر اساس رواج در مطالعات پیشین و همچنین ارتباط بالقوه آن ها با ورشکستگی انتخاب شدند.   تابع تشخیصی پیشنهادی آلتمن (1968)  به صورت زیر می باشد:
 

معادله (2-3)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

این متغیرها به ترتیب عبارتند از: سرمایه در گردش به کل دارایی ها،  سود انباشته به کل دارایی ها،  سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها،  ارزش بازار سهام به ارزش دفتری بدهی ها و فروش به کل دارایی ها، همچنین امتیاز انقطاع برابر675،2 تعیین گردید. شرکت های با امتیاز کمتر از امتیاز انقطاع به عنوان شرکت های ورشکسته   طبقه بندی می شدند. دقت پیش بینی مدل بر روی نمونه آموزشی در یک سال قبل از ورشکستگی95 درصد بود.
کاربرد گسترده مدل تحلیل تشخیصی چندگانه باعث گردید تا به زودی معضلات مربوط به این روش عیان گردد.   تحلیل تشخیصی چند گانه مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. پس محققان وادار به ارائه روش های جدید و مقایسه آن ها با مدل تحلیل تشخیصی چندگانه  شدند و به همین دلیل این روش در تحقیقات انجام شده در زمینه ناتوانی تجاری مورد بهره گیری زیادی قرار گرفت. بعضی از معضلات کاربرد مدل تحلیل تشخیصی چندگانه عبارتند از                 ( هامر[5]، 1983):

[1] Univariate statistical models
[2] Jones
[3] Tamari
[4] Multiple Discriminant Analysis
[5] Hamer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 


دیدگاهتان را بنویسید