ارزیابی سامانه حسابداری و گزارشگری مالی گمرک شیراز به بخش حسابداری دولتی و تامیناعتبار و خزانه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-5- گزارشگری مالی در ایران
گزارشگری مالی در ایران را از دو منظر می‌توان ارزیابی نمود: از منظر محیط اقتصادی و سازگاری گزارشگری با پیچیدگی اقتصاد ایران و از منظر مقررات حاکم بر گزارشگری. در مورد اول می‌توان پرسید آیا موج سوم اقتصاد ایران را متحول کرده می باشد؟ آیا واژه اقتصاد جدید درمورد اقتصاد ایران صدق می کند؟ از نظر نگارنده پاسخ این دو سوال تقریباً منفی می باشد. زیرا فرایند دگرگونی در بیشتر کشورهای در حال  توسعه طولانی می باشد. پس، می‌توان نتیجه گرفت که حسابداری و گزارشگری مالی در ایران جلوتر از اوضاع اقتصادی ایران می باشد. اما بی‌تردید و به زودی اقتصاد ایران نیز با موج اطلاعات شکسته خواهد گردید و به دنبال آن نیز حسابداری و گزارشگری در ایران نیز تغییر خواهد نمود.
گزارشگری مالی از قوانین نظارتی بر بورس اوراق بهادار نیز متاثر می­گردد. نظارت بر سازوکار بورس و معاملات اوراق بهادر نیازمند وجود یک نهاد نظارتی مستقل در سطح بازار می باشد. چنین نهاد نظارتی به گونه معمول سه وظیفه اساسی زیر را به عهده می گیرد:
انجام پژوهشها در سطح بازار، وضع مقررات اطلاعاتی بازار و نظارت بر رعایت مقررات و کارکرد بازار.وضع مقررات اطلاعاتی به گونه معمول مباحثی مثل برقراری الزامات افشای اطلاعات، استانداردهای حسابداری و سایر مقررات درگیر با اطلاعات را دربر می‌گیرد. در ایران، امر نظارت بر بورس بر عهده تشکیلات بورس می باشد . سازمان حسابرسی نیز به عنوان یک سازمان دولتی باتدوین استاندارد درگیر می باشد.
جامعه حسابداران رسمی نیز در حوزه حسابرسی فعالیت دارد. آن چیز که که باعث تخریب کارکرد گزارشگری مالی یا برون‌سازمانی خواهد گردید، نامعلوم بودن نهاد نظارت بر بازار می باشد. در حال حاضر مثل اینکهً تشکیلات بورس بر کار خودش هم نظارت دارد. اگر چه در ساختار و ارکان این تشکیلات نمایندگان مختلف حضور دارند، اما نمایندگان مردم یا معامله‌گران سهام غایب هستند. پس به دلیل نبود یک نهاد نظارتی مستقل می باشد که هنوز حرفه حسابداری و حسابرسی به ویژه در زمینه استاندارد سرگردان مانده می باشد.(موسوی بشیری ، 1388، 25)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید