قسمتی از متن پایان نامه :

2-6- اصول و موازین حسابداری  گمرک
رعایت اصول کلی زیر از طرف کمیته ملی حسابداری دولتی آمریکابرای نگاهداری حسابهای  گمرک توصیه شده می باشد.
1- کلیه عملیات حسابداری بایستی زیر نظر یک نفر رئیس یا مسئول حسابداری متمرکز شده و چنین شخصی را مسئول نگهداری کلیه حسابها و تنظیم هر گونه گزارش مالی قرار داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2- نگهداری حساب بایستی به راه دوبل بوده و کلیه عملیات مالی در یک دفتر کل اختصار و متمرکز گردد. دفاتر فرعی دیگر نیز در مواقع لزوم نگاهداری گردد.
3- از اصطلاحات مالی و حسابداری به صورت ثابت و مداوم بهره گیری گردیده و در کلیه اسناد و عملیات مالی ازقبیل بودجه،حسابداری،وگزارش های مالی با مفهوم واحد مورد بهره گیری قرار گیرند.
4- حسابداری گمرک بایستی بر حسب  وجوه مختلف طبقه بندی و تنظیم گردد. در تنظیم کلیه صورت حسابهای مربوط به هر دسته یا نوعی از وجوه بایستی از همین رویه پیروی نمود.
5- طبقه بندی وجوه به صورت زیر توصیه گردید.
– حسابهای مستقل برای وجوه عمومی
– حسابهای مستقل برای وجوه امانی
– حسابهای تنخواه گردان
– درآمدهای اختصاصی
– وجوه حاصله از فروش اوراق قرضه
– وسایل شهری از قبیل برق و آب
– حسابهای مستقل برای وجوئه حاصله
6- حسابهای زیر بایستی کاملاً از یکدیگر متمایز گردند:
دارائی جاری، بدهی جاری و حسابهای مربوط به عملیات دارائی ثابت و بدهی­های ثابت با استناء وجوه تنخواه ، عملیات امانی ، و وسائل شهری. وجوه دارائی ثابت نباید با وجوه دارائی جاری یکجا مقصود گردد بلکه بایستی برای خود حساب جداگانه داشته و بیلان جداگانه برای آن تنظیم نمود.
7- سامانه حسابداری عمومی بایستی شامل کنترل درآمد و هزینه بوسیله حسابهای بودجه باشد .
8 –به محض اینکه دستور خرید یا قراردادی به امضاء رسید تعهدی که در نتیجه آن ایجاد می گردد در دفتر به ثبت رسیده و از میزان اعتبار کاسته گردد .
9 – بهره گیری از سامانه حسابداری تعهدی در مورد درآمد و هزینه ها تا آنجا که ممکن می باشد بایستی معمول داشت . هر گونه تعهدی به عنوان هزینه بایستی در دفتر به ثبت رسیده وهر گونه درآمد حتی اگر بصورت نقدی وصول نشده باشد مورد توجه قرار گیرد.
10- صورت اموال مصرف شدنی یا قابل دوام بایستی در دفاتر فرعی نگهداری گردد. حساب دارائی ثابت بر اساس قیمت تمام شده، و در صورتیکه قیمت تمام شده معلوم نباشد براساس برآورد تقریبی بهای آن نگاهداری گردد .( بهرامی، 1389،ص 10)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • دیدگاهتان را بنویسید