قسمتی از متن پایان نامه :

3 4 – متغییرهای پژوهش

متغییرهای مستقل شامل جریان های نقدی و نسبت ارزش بازار با ارزش اسمی حقوق صاحبان سهام بوده و سرمایه گذاری متغییر وابسته در این پژوهش می­باشد.
3 4 1 –  نحوه محاسبه متغییرهای پژوهش                                                   
3 4 1 1 –  مدل مورد بهره گیری برای اندازه گیری ارتباط جریان های نقدی و سرمایه گذاری (CFSI )
در این مطالعه برای سنجش CFSI از مدل هاواکیمیان وهمکاران (2009) بهره گیری شده می باشد .
Inviti+βMBit2 CFit3CFit-1+ εit[1]
هدف ما تجزیه تمونه به دو زیر مجموعه می باشد که هرکدام از این مجموعه های ایجاد شده بطور با اهمیتی در قالب حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری با یکدیگر متفاوت هستند. برای اینکه سرمایه گذاری بالا و پایین شرکتها را دریابیم ما معیار سرمایه گذاری اضافی را محاسبه می­کنیم. معیار فوق بطور ساده، تفاوت بین هزینه سرمایه یک شرکت و میانگین هزینه های سرمایه برای شرکتها در همان سال می­باشد. بدین ترتیب شرکت های بالاتر از سطح میانگین سرمایه گذاری، شرکت های بیش سرمایه گذار و شرکت های با سطح سرمایه گذاری پایین تر از میانگین سرمایه گذاری کل شرکت ها، شرکت های کم سرمایه گذار محسوب می­شوند. بعد از این تقسیم بندی به مطالعه حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی به گونه مجزا در بین شرکت های بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار می­پردازیم. همچنین به مقصود مطالعه دقیق تر سرمایه گذاری در چرخه جریان نقدی، ما نمونه را به دو قسمت شرکت های بیش سرمایه گذار با جریان نقدی بالا و کم سرمایه گذار با جریان نقدی پایین تقسیم و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی را بطور مجزا در بین این دو گروه مورد آزمایش قرار می­دهیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در ادامه با مطالعه جریان های نقدی و سرمایه گذاری و محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته وجود ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل را اثبات خواهیم نمود.
متغیر وابسته، سرمایه گذاری می باشد که بصورت زیر تعریف می گردد:

 • INV سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای می­باشد که برابر با جمع سرمایه گذاری بلند مدت تقسیم بر سرمایه اول دوره می­باشد.
 • متغیرهای مستقل در رگرسیون به ترتیب:
 • M/B نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارایی ها در ابتدای دوره بیانگر توبین Q می­باشد. متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر اساس مطالعه فازاری و همکاران (M/B) دفتری به عنوان یک متغیر آینده نگر و همچنین نماینده درک مدیر از ارزش شرکت، برابر با ( جمع دارایی ها منهای ارزش دفتری سهام عادی منهای مالیات های انتقالی به دوره های آتی به اضافه ی ارزش بازار سهام عادی تقسیم برجمع دارایی ها ) محاسبه و لحاظ شده می باشد.
 • CF بیانگر جریان های نقدی که سود خالص قبل از مالیات به اضافه استهلاک می­باشد که در این پژوهش به خاطر نحوه خاص ارائه صورت جریان وجوه نقد در ایران نسبت به ارائه صورت جریان وجوه نقد در خارج از کشور از جریان نقد عملیاتی که می­تواند بیشتر مبین منابع مالی داخلی باشد بهره گیری شده می باشد.
 • CFt-1جریان نقدی دوره قبل به عنوان رگرسور اضافی برای مقابله با احتمال سرمایه گذاری با جریان های تامین مالی شده از سال قبل می­باشد.
 • Dividend Payout نسبت سود تقسیمی (سود تقسیمی طی دوره تقسیم بر سرمایه اول دوره) می­باشد نیز به عنوان نماینده معضلات نمایندگی لحاظ شده می باشد.
 • SIZE لگاریتم دارایی های شرکت می­باشد.
 • [1]-Cash Flow Sensitivity of Investment: ArmenHovakimian and Gayane´ Hovakimian

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش


  دیدگاهتان را بنویسید