قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اول-کلیات روش پژوهش
3-1-1 )مقدمه
   علم زاده بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چند دانشمند نیست بلکه تلاشی آگاهانه، منظم و سازمان یافته جهت حل یک مسئله می باشد. بی تردید، توسعه کمی یا کیفی جوامع متاثر از تولید علم در آن جوامع می باشد و در این ارتباط تحقیقات علمی از شأن و اهمیت بالایی برخوردار می باشد. پژوهش اقدام منظمی می باشد که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سوالات مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می آید. به بیانی دیگر، پژوهش عبارت از مطالعه کامل موضوع به گونه ای منظم و منسجم و بر اساس روش های عینی و غیر شهودی به مقصود کسب اطلاعات یا کشف اصول وابسته به آن می باشد. انتخاب روش پژوهش یکی از مراحل مهم در پژوهش ها می باشد. در این مرحله از کار محقق بایستی مشخص کند چه روش خاصی برای پژوهش خود برخواهد گزید. انتخاب روش پژوهش بستگی تام به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن خواهد داشت. انتخاب روش پژوهش، محقق را وا می دارد تا هر چه دقیق تر، آسان تر، سریعتر و ارزان تر در دست یابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش هایی که پژوهش مورد نظر مطرح کرده می باشد. در واقع دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر این که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به بیانی دیگر، پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش.
برای انجام تحقیقات علمی رویه مشخص و معینی بر اساس متدولوژی علمی هست که رعایت آن ضروری می باشد. در پژوهش حاضر نیز کوشش شده می باشد با در نظر گرفتن مراحل یک روش پژوهش علمی نتایجی حاصل گردد که بتواند مبنای قضاوت صحیح را فراهم نماید.
 3-1-2)جامعه‌ آماری‌
جامعه‌ بزرگ‌ترین‌ مجموعه‌ از موجودات‌ می باشد‌ که‌ در یک‌ زمان‌ معین‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد و حداقل ‌دارای‌ یک‌ صفت‌ مشخصه‌ می‌باشند صفت‌ مشترک‌ صفتی‌ می باشد‌ که‌ بین‌ همه‌ عناصر جامعه‌ آماری‌ مشترک‌ و متمایزکننده‌ جامعه‌ آماری‌ از سایر جوامع‌ باشد (آذر و مومنی،1384، ص 5). جامعه‌ بایستی برحسب ‌محتوی‌، حدود و زمان‌ تعیین‌ گردد. (ایران‌نژاد پاریزی‌، 1382، ص 71). حدود هر جامعه‌ پژوهش‌ برپایه ‌تعریفی‌ که‌ از آن‌ ارائه‌ می گردد مشخص‌ می گردد و تعریف‌ با تلفیق‌ ویژگی‌های‌ مشترکی‌ که‌ عناصر هر جامعه‌ داراست‌ و برای‌ پژوهش‌ مهم‌ و قابل‌ توجه‌اند، اظهار‌ می گردد. جامعه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ کلیه ‌شرکت‌های‌ پذیرفته‌ شده‌ در سازمان‌ بورس‌ اوراق بهادار تهران‌ طی‌ دوره‌ زمانی‌ 5 ساله‌  (1385 ـ 1389) می‌باشند.
 3-1-2-1)نمونه‌ آماری‌
در پژوهش‌های‌ علمی‌ به‌ بخشی‌ از جامعه‌ که‌ معرف‌ یا نماینده‌ واقعی‌ آن‌ جامعه‌ می باشد‌ و همه‌ ویژگی‌هایی‌ را که‌ از لحاظ‌ موضوع‌ پژوهش‌، مهم‌ تلقی‌ می گردد به‌ تناسب‌ دارا بوده‌ و بتوان‌ از راه‌ نظاره‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ و براساس‌ اصول‌ و قواعد معین‌، این‌ ویژگی‌ها و مشخصات‌ جامعه‌ را استنباط‌ نمود نمونه ‌گفته‌ می گردد (هومن‌، 1374، ص 169).
در این‌ پژوهش‌ برای‌ انتخاب‌ نمونه‌ آماری‌ از روش‌ حذف‌ سیستماتیک‌ (تکنیک‌ غربالگری‌) بهره گیری‌ گردید. به مقصود انتخاب نمونه آماری، شرکت هایی که دارای ویژگی های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:
1 .اطلاعات کامل هر یک از شرکتها مورد مطالعه موجود باشد.
2.نوع فعالیت شرکت تولیدی بوده و لذا موسسات مالی، سرمایه گذاری و بانک ها در نمونه آورده نمی شوند.
3.شرکتها در طول دوره ی پژوهش تغییر سال مالی نداده باشد.

 1. هر یک از شرکتهای مورد مطالعه سابقه عضویت در بورس برای مدت پنج سال قبل از آغاز دوره پژوهش را داشته باشند.
 2. شرکت در طول دوره ی پژوهش وقفه عملیاتی بیش از 6 ماه نداشته باشد.
 3. 6.شرکت ها در طول دوره مورد مطالعاتی سودده باشند.
  7.پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه 29 اسفند ماه باشد.
  با لحاظ کردن شرایط فوق، تعداد نمونه انتخابی از جامعه آماری، 88 شرکت انتخاب گردید.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:
  اهداف پژوهش در واقع اظهار کننده اختصار ای از آن چیز که که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته گردد می باشد. هدف پژوهش در واقع پاسخگویی به یک نیاز می باشد ، نیازی که در ارتباط با سئوال پژوهش ایجاد شده می باشد (خلعتبری،1387، ص114).

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  اهداف کلّی: هدف کلی به گونه مستقل از مسأله ی پژوهش مشتق می گردد، در واقع اهداف کلی خود پاسخی به مسأله ی پژوهش می باشد که مشخص می کند پژوهش چه چیزی را دنبال می کند(خاکی،1387،ص 29). هدف کلّی در این پژوهش مطالعه تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس و سپس تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  اهداف فرعی: اهداف فرعی از اهداف اصلی آن نشأت می گیرند و می توان آنها را مسأله ی تفکیک شده ی پژوهش نامید.اهداف فرعی در این پژوهش عبارتند از:
  1-تعیین ارتباط بین میزان تمرکز مالکیت و ریسک سیستماتیک


دیدگاهتان را بنویسید