ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-8-2- برازش مدل پژوهش
نتایج تخمین مدل با روش رگرسیون تلفیقی(متغیر وابسته: مسولیت اجتماعی) نشان می دهد که:
1ـ افزایش متغیر اندازه شرکت یا کاهش آن تاثیری بر مسولیت اجتماعی دارد زیرا سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر 0.18- برابر 0.04 به دست آمده می باشد که کوچکتر از 0.05 می باشد. پس فرضیه دوم تایید می گردد. پس با افزایش این متغیر، مسولیت اجتماعی به اندازه 0.31 واحد کاهش می یابد.
2ـ افزایش متغیر اهرم مالی یا کاهش آن تاثیری بر مسولیت اجتماعی ندارد زیرا سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر 0.601، برابر 0.009 به دست آمده می باشد که کوچکتر از 0.05 می باشد. پس فرضیه سوم تایید می گردد. پس با افزایش این متغیر، مسولیت اجتماعی به اندازه 0.13 واحد افزایش می یابد.
3ـ افزایش متغیر نسبت سودآوری یا کاهش آن تاثیری بر مسولیت اجتماعی ندارد زیرا سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر 1.65 برابر 0.1 به دست آمده می باشد که بزرگتر از 0.05 می باشد.
4ـ افزایش متغیر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری سهام یا کاهش آن تاثیری بر مسولیت اجتماعی دارد زیرا سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر 0.6 برابر 0.048 به دست آمده می باشد که کوچکتر از 0.05 می باشد. پس با افزایش این متغیر، مسولیت اجتماعی به اندازه 0.0004 واحد افزایش می یابد.
5ـ افزایش متغیر کیفیت اقلام تعهدی یا کاهش آن تاثیری بر مسولیت اجتماعی ندارد زیرا سطح معنی داری برای این متغیر با آماره T برابر 0.43 برابر 0.66 به دست آمده می باشد که بزرگتر از 0.05 می باشد. پس فرضیه اول پژوهش رد می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

در این قسمت سوالات پژوهش در جهت اهداف پژوهش اظهار می شوند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات اصلی پژوهش:
چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی هست؟
سوالات فرعی پژوهش:

  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت هست ؟
  • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی هست ؟

  • دیدگاهتان را بنویسید