قسمتی از متن پایان نامه :

4-4- آزمون فرض ها:

4-4-4- فرضیه اول :
H0= بین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود ارتباط معنا داری وجود ندارد.
H1= بین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود ارتباط معنا داری هست.
به مقصود مطالعه ارتباط بین متغیر وابسته (مدیریت سود) و متغیر مستقل (قدرت قیمت گذاری)،  فرضیه پژوهش در قالب مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل فوق به گونه اختصار در نمایه زیر ارائه گردیده می باشد.
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه حاکی از معنی­دار بودن مدل رگرسیون و به بیانی دیگر وجود ارتباط معناداربین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود می­باشد. همچنین در نظر داشتن ضریب تعیین،  مشخص می­سازد که ارتباط بین قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود قوی نمی­باشد و حدود 27 درصد از تغییرات قیمت کالاها توسط مدیریت سود توضیح داده می­گردد،  پس می­توان اظهار داشت از نظر سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، مفهوم مدیریت سود معیار مهمی تلقی نمی­گردد.
براساس ضرایب برآوردی از الگو، قدرت بازار تولید در سطح اطمینان بیش از 99 درصد بر مدیریت سود شرکتهای منتخب تأثیرگذار می باشد. براین اساس، قدرت بازار تولید تأثیر کمی بر مدیریت سود داشته می باشد، به­گونه­ای که اگر قدرت بازار تولید به‏اندازه‌ی 1 درصد افزایش یابد موجب 0.02 درصد افزایش در مدیریت سود شرکتهای منتخب می­گردد.
همچنین نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار در سطح اطمینان بیش از 99 درصد بر  مدیریت سود این دسته از شرکتها تأثیرگذار می باشد. براین اساس، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار تأثیر قابل ملاحظه­ای بر مدیریت سود داشته می باشد، به­گونه­ای که اگر نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار به‏اندازه‌ی 1 درصد افزایش یابد موجب 27/ 0 درصد کاهش مدیریت سود شرکتهای منتخب می­گردد.
اثر نوسانات فروش، اندازه شرکت و نسبت بدهی به دارایی خالص بر مدیریت سود مثبت اما معنادار نمی­باشد.
5-4-4- فرضیه دوم :
H0=  شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر مدیریت سود بیشتری اعمال نمی کنند.
H1=  شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند.
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه، نشان دهنده این موضوع می باشد که هز چه شرکت های در بازار رقابتی تر حضور داشته باشند مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند. با در نظر داشتن سطح معنی داری که کمتر از 5% می باشد در نتیجه فرض صفر رد و فرض یک که در واقع همان فرض اصلی این پژوهش می باشد تأیید می گردد به بیانی دیگر شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر مدیریت سود بیشتری اعمال می کنند.
همچنین نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار در سطح اطمینان بیش از 99 درصد بر  مدیریت سود این دسته از شرکتها تأثیرگذار می باشد. براین اساس، نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار تأثیر قابل ملاحظه­ای بر مدیریت سود داشته می باشد، به­گونه­ای که اگر نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار به‏اندازه‌ی 1 درصد افزایش یابد موجب 38/ 0 درصد کاهش مدیریت سود شرکتهای منتخب می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید