قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-3- گروه معادن و کانی ها
شکل شماره 4-16 نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به ارتباط بین دارایی­های نامشهود ثبت شده و عملکرد را در این گروه نشان می­دهد.
با در نظر داشتن وجود دو متغیر کنترلی، اثرات این متغیرها نیز بر مدل مورد آزمون قرار گرفت. مدل حاصل از این آزمون برای دارایی­های نامشهود و عملکرد مالی به توضیح زیر می باشد:
ضریب تعیین بدست آمده برای این مدل یعنی 550/0 به این معنی می باشد که خط رگرسیون بهتر توانسته تغییرات متغیر وابسته را به متغیر مستقل نسبت دهد (آذر و همکاران، 1391: 111).
مدل اولیه حاصل از این آزمون برای دارایی­های نامشهود و عملکرد اقتصادی به توضیح زیر می باشد:
ضرایب بتای استاندارد شده و نتایج این آزمون معناداری در جدول شماره 4-34 ارائه شده می باشد. در مدل عملکرد مالی، ضرایب مربوط به اهرم مالی، لگاریتم فروش خالص، حاصلضرب دارایی­های نامشهود ثبت نشده و اهرم مالی، دارایی­های نامشهود ثبت نشده، و حاصلضرب دارایی­های نامشهود ثبت نشده و لگاریتم فروش خالص در سطح 95 درصد اطمینان، معنادار بودند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به توضیح زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    پاسخ دهید