قسمتی از متن پایان نامه :

 اختصار یافته های پژوهش و توصیف آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تجزیه و تحلیل‌های آماری با در نظر داشتن آزمون‌ها و مراحل مطرح شده در قسمت قبل صورت گرفت؛ که نتایج این آزمون‌ با در نظر داشتن فرضیه‌های پژوهش به توضیح زیر می باشد:

 • بین دو متغیر حجم سپرده و بازده دارایی‌ها ارتباط معناداری هست که این ارتباط معکوس می باشد. به تعبیری می‌توان گفت با افزایش حجم سپرده ‌ها، سودآوری کاهش می یابد در نتیجه فرضیه اول مورد تایید قرار گرفت.
 • بین دو متغیر مدیریت تسهیلات و بازده دارایی‌ها، ارتباط معناداری وجود ندارد. از نتایج تحلیل همبستگی فرضیه دوم رد گردید.
 • بین دو متغیر مدیریت نقدینگی و بازده دارایی‌ها، ارتباط معناداری هست که این ارتباط مستقیم می باشد. به بیانی دیگر با افزایش متغیر مدیریت نقدینگی، سودآوری افزایش می‌یابد. در نتیجه فرضیه سوم مورد تایید قرار گرفت.
 • بین دو متغیر ریسک اعتباری و بازده دارایی‌ها ، ارتباط معناداری هست که این ارتباط معکوس بوده به تعبیری با افزایش متغیر ریسک اعتباری، سودآوری کاهش می یابد این فرض مورد تایید قرار گرفت.
 • بین دو متغیر مدیریت هزینه ها و بازده دارایی‌ها، ارتباط معناداری هست که این ارتباط معکوس می باشد. پس می توان نتیجه گرفت با افزایش متغیر مدیریت هزینه ها، سودآوری کاهش می‌یابد یعنی فرضیه پنجم تایید گردید.
 • بین دو متغیر تعادل منابع و مصارف و بازده دارایی‌ها، ارتباط معناداری هست که این ارتباط مستقیم می باشد. که با افزایش متغیر تعادل منابع و مصارف، سودآوری افزایش می‌یابد در نتیجه فرضیه آخر مورد تایید واقع گردید.
 •  

  5-5 محدودیت‌های پژوهش

  در طرح پژوهش(پروپوزال) مطرح شده متصور می‌گردید بتوان سالهای مورد آزمون را برای شش سال یعنی بین سالهای 1391 – 1386 به انجام رسانید که در زمان جمع آوری داده‌ها متوجه شدیم سال 1386 مصادف با تغییر نرم افزاری بانک مورد مطالعه بود؛ نرم افزاری که تا سال 86 از آن بهره گیری می‌گردید به گفته مدیران بانک نمونه نرم‌افزاری بود که تحت محیط داس[1] اقدام می نمود و از سیستم گزارشگری قابل اتکا برخوردار نبود که این عامل باعث حذف سال 1386 از سالهای مورد آزمون قرار گرفت.
   

   

  5-6 پیشنهادهای پژوهش

  با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه، عواملی که قابلیت کنترل توسط مدیریت دارد بیشتر مورد توجه می باشد و پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش مطرح شده، مخاطب آن مدیران بانک می‌باشد.

  5-6-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

  1) با در نظر داشتن تایید فرضیه اول (بین حجم سپرده‌ها و سودآوری مدیریت شعب ارتباط معنی داری هست) پیشنهاد می گردد که مدیران در جذب سپرده‌ها و همچنین نرخ‌های پرداختی بابت سپرده‌گذاری با دقت بیشتری اقدام نمایند همانطور که ملاحظه گردید این فرضیه ارتباط منفی با سودآوری دارد؛ در نظر داشتن نسبت اندازه‌گیری حجم سپرده به راحتی مؤید، هدفمند جذب کردن منابع و پرداخت متناسب سود سپرده‌گذاری برای سپرده‌گذاران می باشد.
  2) با در نظر داشتن رد شدن فرضیه دوم (بین مدیریت تسهیلات و سودآوری مدیریت شعب ارتباط معنی‌داری هست) پیشنهاد می گردد که مدیران بانک نمونه این شاخص را از اندازه‌گیری عملکرد مالی و مقایسه آن در جهت سودآوری خارج نموده تا بتوانند تحلیلی مناسب بر سودآوری مدیریت شعب و شعب خود داشته باشند. همانطور که گفته گردید شاخص اندازه‌گیری مدیریت تسهیلات بر اساس شاخص اندازه‌گیری معاونت طرح و توسعه بانک نمونه از عملکرد مالی شعب استخراج شده بود.
  [1] Dos

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
 • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
 • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
 • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

  پاسخ دهید