تناوب گزارشگری مالی: این اصطلاح تقریبا تمامی فرآیند گزارشگری مالی را در بر می گیرد که شامل افشای کلیه واقعیت های بااهمیت و مربوط، درمورد رویدادها و فعالیت های مالی واحدهای انتفاعی به ویژه شرکتهای سهامی عام می باشد.
قیمت پیشنهادی خرید[2] : قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می خرد
قیمت پیشنهادی فروش[3] : قیمتی که بازارساز اوراق بهادار را می فروشد.
هزینه سرمایه  : نرخ بازدهی می باشد که تامین کنندگان سرمایه،اعم از صاحبان سهام و قرض دهندگان،در ازای تامین سرمایه،طلب می کنند.بعبارت دیگر هزینه سرمایه برابراست با هزینه فرصت سرمایه برای تامین کنندگان سرمایه که با بهره گیری از مدل CAPM مورد سنجش قرار گرفته می باشد.
مدل  [4]CAPM:مدلی می باشد که  مى‏توان براى برآورد هزینه سهام سرمایه بهره گیری نمود.

مدل فاما و فرنچ : مدلی می باشد که می توان برای برآورد هزینه سهام سرمایه بهره گیری نمود.
10 1 .  اختصار فصل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این فصل به ارائه کلیات پژوهش پرداخته گردید و طرح کلی پژوهش مشخص گردید. موارد ذکر گردیده در این فصل شامل مقدمه، اظهار موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف اساسی پژوهش، سوالات و فرضیات پژوهش و همچنین روش پژوهش بودند.
information asymmetry -[1]
ask price -[2]
bid price -[3]

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید