ارتباط بین ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6) روش های تجزیه و تحلیل داده ها

3-6-1- روش های آماری:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر از دو نوع روش آماری بهره گیری شده می باشد.
1) ازآمار توصیفی؛ با بهره گیری از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی وکشیدگی جهت توصیف متغیرها و نوع توزیع داده­ها بهره گیری شده می باشد.
2) از آمار استنباطی؛ در دو بخش:
الف) آزمون پیش فرض مدل رگرسیون: شامل؛آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری(آزمون کلموگروف- اسمیرنوف) و آزمون عدم خود ‌همبستگی داده‌ها(آزمون دوربین- واتسن).
ب)آزمون اصلی: شامل؛آزمون رگرسیون خطی یک متغیره، آزمون همبستگی پیرسون.
جهت تجزیه و تحلیل و مطالعه ارتباط­ی بین متغیرها از رگرسیون (همبستگی) بهره گیری می­گردد. به مقصود آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون خطی و برای معناداری همبستگی بین متغیرهای پژوهش از آزمون P-Value(sig.) ، آزمون همبستگی پیرسون[1] بهره گیری می گردد.
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون که به نام های ضریب همبستگی گشتاوری ویا ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می گردد ، توسط سرکارل پیرسون معرفی شده می باشد. این ضریب به مقصود تعیین میزان ارتباط، نوع و جهت ارتباط ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی به کار برده می گردد. چندین روش محاسباتی معادل می توان برای محاسبه ی این ضریب تعریف نمود.
[1] – Pearson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف اصلی از این مطالعه مطالعه ارتباط میان ترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی و شناسایی میزان تأثیر هر یک از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی نظام حاکمیت شرکت ها بر ارتباط میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. در این راستا کوشش خواهد گردید ضمن تبیین تأثیرپذیری عدم تقارن اطلاعاتی از میزان تمرکز مالکیت، چگونگی تأثیر اندازه و اهرم مالی به عنوان سازوکار های نظام حاکمیت شرکتی بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت مورد آزمون واقع گردد. همچنین در این مطالعه کوشش خواهد گردید راهکارهایی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از تمرکز مالکیت با در نظر داشتن شناسایی نوع و میزان تأثیر هر یک از عوامل یاد شده ارائه گردد. پس اهداف خاص این مطالعه را می توان به صورت زیر اظهار نمود:
مطالعه چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران نهادی.
مطالعه چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران حقیقی.
مطالعه چگونگی و میزان تأثیر پذیری عدم تقارن اطلاعاتی از ترکیب سهامداران مدیریتی.


دیدگاهتان را بنویسید