تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-19- شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود
تحقیقات تجربی شواهدی از ارتباط منفی بین واکنش بازار به اعلام سود و سطوح شفافیت اطلاعات مالی نشان داده می باشد (آتیاس ، 1985، لوبو و محمود، 1989، دمسی، 1989، شورش ، 1990، پوپی و انیانگتی، 1992، کریستسن و دیگران، 2004) آتیاس (1985) این ارتباط را فرضیه افشای قبلی اطلاعات نامیده می باشد.
هولتاس و ورشیا (1988) در پژوهش خود پیشنهاد نموده­اند که در راستای فرضیه افشای قبلی اطلاعات، واکنش بازار به اطلاعات مالی بایستی ارتباط­ای منفی با سطح افشای اطلاعات داشته باشد. کراس واسچرو در (1988) در تفسیر این موضوع اظهار کرده­اند که در سطوح شفافیت زیاد به دلیل دسترسی بیشتر به سایر منابع اطلاعاتی، سرمایه­گذاران در زمان پیش­بینی جریان­های نقدی آینده اتکای کمتری به سود جاری دارند، پلنبرگ (1998) به تحلیل عمیقی محتوای اطلاعاتی سود شرکت­ها دانمارک در مقایسه با شرکت­های آمریکا پرداخت. نتایج نشان داد ضریب واکنش سود در شرکت­های دانمارکی از ضریب واکنش سود در شرکت­های آمریکایی بیشتر می باشد. این محقق بیشتر بودن ارزش مربوط سود را به انعطاف­پذیری بیشتر در سامانه حسابداری و همچنین  شفافیت اطلاعاتی کمتر قبل از اعلام سود در شرکت­های دانمارکی  نسبت داد. کریستسن و همکاران (2004) تاثیر سطوح افشای اطلاعات را بر واکنش بازار به اعلان سود مطالعه کردند. محتوای اطلاعاتی سود با بهره گیری از رگرسیون بازده غیرعادی و سود غیرمنتظره سنجش گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که ضریب واکنش سود در شرکتهای با افشای بیشتر، کمتر می باشد، زیرا بازار واکنش کمتری به بخش غیر منتظره سود در شرکتهای شفاف­تر (با افشای قبلی بیشتر) نشان می دهد. لیو و زاروین (1997) ضعیف بودن ارتباط سود حسابداری به بازده سهام را ناشی از ناتوانی و عدم شفافیت صورت­های مالی برای انعکاس بموقع اطلاعات عنوان نموده اند. مطالعات تجربی پیرو، شفافیت اطلاعات مالی را افزاینده محتوای اطلاعاتی سود گزارش کرده اند. گلب و زاروین (2002) در تحقیقی با عنوان خط مشی افشاء و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام، سطوح افشای سطوح افشای شرکت­ها را با بهره گیری از امتیازهای افشای انجمن پژوهش مدیریت سرمایه­گذاری آمریکا اندازه­گیری کردند. یافته­های این پژوهش اولین شواهد تجربی را فراهم آورد که افشای بیشتر با قیمت سهام ارتباط­ای مثبت دارد و اطلاعات بیشتری در مورد سود آینده نشان می دهد. لاندهلم و میرز (2002) در تحقیقی با عنوان تاثیر افشا بر ارتباط سود – بازده به این نتیجه رسیدند که افشای آگاهی بخش سبب می گردد بازده جاری سهام اطلاعات بیشتری در مورد سود آینده منعکس کند. فان و وانگ (2002) شفافیت اطلاعاتی را از جنبه ساختارهای مالکیت و ارتباط آن با محتوای اطلاعاتی سود مورد مطالعه قرار داده اند. بنابر نتایج این پژوهش، اتخاذ استراتژی عدم شفافیت یا الهام از سوی شرکت­ها، افشای اطلاعات مالکانه و خصوصی را کاهش می­دهد و به کاهش اعتبار و آگاهی بخشی سود گزارش شده نزد سرمایه­گذاران منجر می­گردد.
از نظر یو[1] (2005) مزیت اطلاعاتی مرتبط با شفافیت صورت­های مالی این می باشد که آگاهی سرمایه­گذاران افزایش یافته و منجر به افزایش اعتماد سهامداران شده و هزینه سرمایه شرکت کاهش می­یابد. شفافیت پایین و عدم تقارن اطلاعاتی باعث سر در گمی و ناآگاهی سهامداران و سایر سرمایه­گذاران می­گردد. شفافیت پایین موجب می­گردد اطلاعات کافی برای ارتباط مستقر کردن با سرمایه­گذاران وجود نداشته باشد و یک عدم تقارن اطلاعاتی بین آنهایی که آگاهی دارند و آن­هایی که دسترسی به اطلاعات کافی ندارند شکل گیرد که در نهایت منجر به افزایش صرف ریسک اطلاعات می­گردد. اطلاعات مالی که قابلیت اتکا و شفافیت پایینی دارند، عدم اطمینان سهامداران را افزایش داده و جذابیت سهام را کاهش می­دهد. این موضوع شرکت­ها را در تامین نقدینگی مناسب با مشکل مواجه می­کند. به تبع آن شرکت­ها برای جلوگیری و کاهش معضلات تامین نقدینگی، وجه­نقد بیشتری نگهداری می­کنند (قائمی و علوی، 1391).
لین و همکاران[2] (2007) به مطالعه ارتباط بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود پرداختند. شفافیت اطلاعاتی با بهره گیری از دو معیار سامانه رتبه بندی افشا و نسبت سرمایه­گذاری بلندمدت در سهام ارزیابی گردید. یافته­های آنان گویای این می باشد که شفافیت اطلاعات مالی سبب می­گردد محتوای اطلاعاتی سود و سودمندی ارقام حسابداری بین سرمایه­گذاران افزایش یابد. اسپانهولتز [3](2008) به مطالعه ارتباط بین افشا شفافیت قبل از اعلام سود با بهره گیری از نماینده­های اندازه شرکت و پیش­بینی تحلیلگران و ارتباط آن با محتوای اطلاعات سود پرداخت. نتایج وی نشان داد که ارتباط مثبتی بین سطح افشای قبلی و محتوای اطلاعاتی سود هست. او این یافته­ها را به سطوح شفافیت کم  اطلاعات در دانمارک نسبت می­دهد.
[1] Yu
[2] Lin et al

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[3] Sponholtz, C

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش: