قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- اظهار مساله پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مدیریت سود برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری می باشد که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن می باشد از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود (زیمرمن،1994) یا انتقال اطلاعات محرمانه درمورد عملکرد آتی شرکت بهره گیری کنند. مدیریت سود یعنی اینکه مدیر بتواند رویه ای از حسابداری را انتخاب کند که به هدف خاصی دست یابد. یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­گردد، عرضه اولیه عمومی می باشد. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­گردد، عرضه اولیه عمومی IPO)) نامیده می­گردد. شرکت هایی که سهام خود را برای نخستین بار به مردم عرضه می کنند ممکن می باشد در آخرین دوره پیش از عرضه سهام با بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری، سود را افزایش دهند تا وضعیت اقتصادی شرکت را مطلوب نشان دهند. اقلام تعهدی سود تاحدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی میتواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سود های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. یکی از راه های کاهش مدیریت سود ارتقای کیفیت حسابرسی می باشد. کیفیت حسابرسی میزان اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود را کاهش می دهد.
دی آنجلو کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده می باشد: ارزیابی بازار از احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات بااهمیت در صورت های مالی و سیستم های حسابداری صاحب کار را کشف کند و تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش دهد. اگر مدیریت سود به شیوه ی مسئولانه اعمال گردد،  چندان بد نخواهد بود. تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکتهای دارای عرضه اولیه مانند مباحث مطرح و مورد علاقه در مدیریت مالی، حسابداری، و ارتباط متقابل آنها با دانش حسابرسی می باشد. یکی از مسائل اساسی این می باشد که شرکت های دارای عرضه اولیه، لازم می باشد، رفتار مدیریت را از طریق حسابرسی کنترل کنند تا در نتیجه به مالکان (سهامداران) اطمینان داده گردد که مدیریت شرکت به نحوی فرصت طلبانه رفتار نخواهد نمود.
تحقیقات گذشته در مورد مدیریت سود به این نتیجه رسیده می باشد که شرکت های دارای عرضه اولیه از مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه بهره گیری می کنند و این مدیریت سود به بازده کمتر پس از عرضه اولیه عمومی منتهی می­گردد. (فریدلن،1994.فن،2007.چنگ وهمکارانش،2010). در پژوهش حاضر به مطالعه مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازیم. در تحقیقات پیشین ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود تعهدی به خوبی اثبات شده می باشد در حالی که تحقیقات محدودی در ارتباط با تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی هست. مطالعات پیشین شواهدی را فراهم کرده می باشد که حسابرسی با کیفیت بالا بر مدیریت سود تعهدی با سطح بازده سود کمتر همراه بوده می باشد. الدر و ژهو(2002) وچن و همکاران (2005) نشان داده اند که ظهور سازمان های حسابرسی باعث تعدیل مدیریت سود تعهدی در طول دوره عرضه اولیه شده می باشد. پس و بر اساس شواهد قبلی، سازمانهای حسابرسی، موجب تحریک مدیریت سود تعهدی شده و شرکت های دارای عرضه اولیه را به سوی مدیریت سود واقعی هدایت کرده می باشد. یکی از جنبه های مهم پژوهش حاضر این می باشد که نشان دهد آیا حسابرسی با کیفیت بالا، مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه را کاهش می­هد یا خیر؟
به بیانی دیگر در پژوهش حاضر کوشش گردیده می باشد تا به این سوال پاسخ داده گردد که آیا شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار میگیرند، برای مدیریت سود، بیش تر از اقلام واقعی بهره گیری می­کنند؟
پس، ما، در این پژوهش تأثیر سازمان حسابرسی را بر مدیریت سود واقعی، در شرکت های دارای عرضه اولیه، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه می­کنیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید