قسمتی از متن پایان نامه :

5-1- مقدمه
سرمایه گذاران درمورد بازده مورد انتظار[1] و ریسک سهام شرکت دارای باورهای پیشین هستند. این باورهای پیشین بر پایه همه اطلاعاتی قرار دارد که در دسترس همگان می باشد (از ویژگی های شرکت و معیارهای عملکردی). حتی اگر این باورها بر پایه اطلاعاتی قرار داشته باشد که در دسترس همگان می باشد، هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین برای همگان همانند باشند، زیرا سرمایه گذاران در برابر مقدار اطلاعاتی که کسب می کنند و نیز از نظر توانایی در تفسیر آنها متفاوت اند همچنین امکان دارد این باورهای پیشین شامل انتظاراتی باشد که در باره کارآیی آینده و کنونی شرکت می باشد، زیرا بازده آینده اوراق بهادار، دست کم، تا حدی به توانایی های مدیریت شرکت در بهره گیری از منابع آن بستگی دارد.
هدف اساسی مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر بعضی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی می باشد. در فصول قبل، جهت دستیابی به هدف مذکور فرضیاتی مطرح گردید و این فرضیات مبتنی بر آزمون های رگرسیونی مناسب، تحلیل گردید. نتیجه هر پژوهش علمی در بخش نتیجه‌گیری آن متبلور می باشد. در این بخش نتایج آزمون فرضیه‌ها مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته و به مطالعه تطبیقی یافته‌های پژوهش با سایر تحقیقات مشابه پرداخته می گردد. سپس نتیجه گیری کلی از پژوهش به اقدام آمده و متناسب با نتایج پژوهش به گروههای ذینفع پیشنهادهای علمی و کاربردی ارائه می گردد. در بخش آخر پیشنهادهای مربوط به تحقیقات آتی که در راستای توسعه دانش راهگشا خواهد بود تصریح شده و موانع اجرای پژوهش و محدودیتهای موجود برای تعمیم نتایج اظهار می گردد.
[1] Expected Return

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟

  • دیدگاهتان را بنویسید