هدف کلی از این پژوهش مطالعه تاثیر تناوب گزارشگری مالی بر روی عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پس سایر اهداف پژوهش به توضیح زیر تدوین می گردد:
تعیین ارتباط بین فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران .
تعیین ارتباط بین فراوانی گزارشگری و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5 1 . سوالات پژوهش
بر اساس مطالب ارائه شده در بالا سوالات اصلی این پژوهش به صورت زیر تدوین می گردد:

آیا بین تناوب گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

پاسخ دهید