قسمتی از متن پایان نامه :

3-8  روش تجزیه و تحلیل داده­ ها
برای تحلیل­های تجربی عموماً سه نوع داده قابل دسترس می باشد:
1- داده­های سری زمانی: در داده­های سری زمانی، مقدار یک یا چند متغیر در طول یک دوره زمانی نظاره می­گردد.
2- داد­ه­های مقطعی: در داده­های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد اقتصادی (مشاهدات نمونه­ای) برای یک زمان مشخص جمع­آوری می­گردد.
3- داده­های ترکیبی: در داده­های ترکیبی، عناصر هر دو دسته از داده­های سری زمانیو مقطعی هست. یعنی اطلاعات مربوط به داده­های مقطعی در طول زمان نظاره می­گردد. به اظهار دیگر، چنین داده­هایی دارای دو بعد می­باشندکه یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص می باشد و بعد دیگر آن مربوط به زمان می­باشد (گجراتی، 1995: 64).
بهره گیری از داده‌های ترکیبی از مزایای زیر برخوردار می باشد:
1- در اختیار محقق قرار گرفتن نقاط آماری بیشتر و افزایش درجه آزادی.
2- کنترل ناهمسانی‌های فردی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- ایجاد داده‌های قوی‌تر، قابل اتکاتر و با هم خطی کمتر میان متغیرها و در نتیجه افزایش کارایی.
4- تعیین و اندازه­گیری آثار متغیرهای حذف شده.
5- بدست آوردن نتایج نا اریب.
6- تفکیک جملات خطا به تغییرات سری زمانی و مکانی.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید