قسمتی از متن پایان نامه :

بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنان:
بیانیه هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان ، گروه های بهره گیری کننده از صورتهای مالی را به توضیح زیر طبقه بندی نموده می باشد :
الف) سرمایه گذاران (به عنوان تامین کنندگان سرمایه ومشاورین آنان)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب) اعطا کنندگان تسهیلات مالی ،
ج) تامین کنندگان کالا و خدمات وسایر بستانکاری تجاری ،
د) مشتریان ،
ه) کارکنان واحد تجاری ،
و) دولت وموسسات تابع آن ،
ز) عموم مردم
و همچنین اظهار میدارد در عین حال که صورتهای مالی نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای اطلاعاتی بهره گیری کنندگان پیشگفته باشد، نیازهایی هست که بین همه بهره گیری کنندگان مشترک می باشد. به گونه ویژه همه آنها کم وبیش به وضعیت مالی، نتایج عملیات و سازگاری مالی واحد تجاری به عنوان یک کل علاقمند هستند. تهیه صورتهای مالی به گونه ای می باشد که نیازهای سرمایه گذاران را بپوشاند، از آنجا که سرمایه گذاران تامین کنندگان سرمایه ای هستند که با مخاطره همراه می باشد. همچنین می تواند بیشتر نیازهایی را که صورتهای مالی برای سایر بهره گیری کنندگان تامین می ‌کند، برآورده سازد. در اولویت قرار دادن سرمایه گذاران به معنی آن نیست که سایر بهره گیری کنندگان نادیده گرفته شوند. اطلاعات تهیه شده برای سرمایه گذاران میتواند در حد مرجع اصلی برای سایر بهره گیری کنندگان مفید واقع گردد.(مکرمی،1374)

اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری:
تصمیم گیری نیازمند اطلاعات می باشد و اطلاعات یعنی ارقام و حقایقی که به صورت منظم و با قاعده (طبق یک سیستم) انتخاب شده، پرورش یافته و برای تصمیم گیری آماده گردیده می باشد. سیستم ها در اینجا به معنی ایجاد نظام هایی به مقصود پیوستگی کلیه ی فعالیتهای موسسه از طریق تبادل اطلاعات می باشد. در تصمیم های سرمایه گذاری، اطلاعات تأثیر بسیار موثری اعمال می ‌کند. سرمایه گذاران با بهره گیری از اطلاعات ارائه شده، میتوانند جزئیات بیشتری را درمورد شرکت و وضعیت مالی آن به دست آورند. اطلاعات در این ارتباط مبنای هر نوع تصمیم گیری عقلایی می باشد که از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار می باشد. زیرا بدون تکیه بر اطلاعات جامع و موثق کلیه پیش بینی ها و برنامه ریزی ها بر پایه و اساس حدس و گمان خواهد بود که در این صورت، محقق شدن برنامه ریزی ها همراه با شانس و تصادف خواهد بود. بدین ترتیب عیان میشود که آن چیز که موفقیت تصمیم گیری ها را تضمین می ‌کند، بیش از هر چیز دسترسی به اطلاعات، جامعیت، صحت و دقت آنها می باشد. حسابداری مانند ابزارهای کارآمد جهت تهیه اطلاعات در راستای پاسخگویی به نیازهای اطلاعات مالی در مراحل مختلف تصمیم گیری می باشد که می تواند اطلاعات مربوط و قابل اتکایی را در اختیار قرار دهد.(نوروزی و جمشیدی،1390)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش
اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به توضیح زیر می باشد:
1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .