• نسبت تمرکز مالکان
 • تمرکز سهامداران عبارت می باشد درصد اختیار و اثرگذار‌ی سرمایه‌گذاران عمده بر استراتژی‌های شرکت. که در این پژوهش برابر می باشد با مجموع مربعات نسبت سرمایه نگهداری شده به وسیله هر یک از سهامداران حقوقی به مجموع سهامداران(رضایی و افشار، 1392).

 • نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی :
 • به موسسات سرمایه گذاری و یا سایر نهادهایی که در سهام عادی شرکت ها سرمایه گذاری می کنند، سرمایه گذاران نهادی گفته می گردد (رضایی و افشار، 1392).

 • نسبت مالکیت مدیریتی :
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﺎم در دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه وﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار دارد (بیابانی و کاظمی، 1392)

 • نسبت مالکیت بلوکی
 • نسبت مالکیت بلوکی بیانگر درصد تاثیر پذیری استراتژی‎‌های شرکت از سهامداران، دارای بیشترین درصد سهم. پس در این پژوهش سهامدران بلوکی برابر می باشد با مجموع درصد سهام در اختیار سه سهامدار عمده(رضایی و افشار، 1392).

  1-2         اختصار فصل اول


  پاسخ دهید