قسمتی از متن پایان نامه :

5-1 – مقدمه
در فصل اول کلیات پژوهش را به‌گونه کامل ارائه نمودیم در این فصل مسئله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، تعاریف عملیاتی و ساختار پژوهش ارائه گردید، در فصل دوم به چارچوب نظری و ادبیات پژوهش و پیشینه داخلی و خارجی پژوهش تصریح گردید. در فصل سوم به روش اجرای پژوهش تصریح نمودیم و موارد مرتبط با روش پژوهش، نمونه پژوهش، ابزار گردآوری، فرضیه‌ها و تحلیل داده‌ها ارائه گردید و در فصل چهارم با کمک نرم‌افزارهای آماری به تحلیل یافته‌های پژوهش پرداختیم، در ادامه به نتیجه‌گیری و ارائه­ی پیشنهادها می‌پردازیم که این مهم سبب گردید تا در فصل پنجم پ‍ژوهش که در واقع فصل نهایی انجام کار پژ‍وهشی می باشد به تبیین نتایج حاصل از پژوهش، ذکر محدودیت‌ها و پیشنهادهای احتمالی پرداخته گردد. پس در این فصل آغاز بطور اختصار نتایج حاصل از آزمون‌های آماری مرتبط به فرضیه‌های فرعی و اصلی پژوهش اظهار گردیده می باشد، سپس پیشنهادهای لازم در خصوص موضوع پژوهش مطرح گردیده و در نهایت محدودیت‌های پژوهش اظهار گردیده می باشد.
 

5-2- نتایج پژوهش
فرضیه اول:
برای مشخص کردن تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بعنوان یکی از اجزای سیستم کنترل داخلی در تبیین حسابرسی موفق از روش آماری رگرسیون خطی بهره گیری گردید. نتایج حاصل بیانگر آن می باشد که ضریب همبستگی چند گانه ی متغیرهای ارزیابی محیط کنترلی و حسابرسی موفق  افراد نمونه برابر با 672/0 و ضریب تعیین چند گانه نیز 452/0 به دست آمده می باشد که نشان می‌ دهد بین دو متغیر ارتباط مستقیم و قوی هست ، همچنین نتایج نشان داد بین مدل ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق در دستگاه‌های اجرایی 3/54% واریانس مشترک هست.جدول 4-10 نشان می‌ دهد که مقدار F در مدل برابر با 271/196 که در سطح خطای کمتر از 1% معنا دار می باشد که  این امر نشانگر این می باشد که ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق در دستگاه‌های اجرایی تأثیر معنا داری دارد.
با در نظر داشتن جدول شماره 4-11 مقدار t متناظر با بتای محیط کنترلی برابر با 010/14 می‌ باشد که در سطح خطای کمتر 1% معنا دار می باشد به این معنا که مولفه ارزیابی محیط کنترلی تأثیر معنا داری بر حسابرسی موفق را دارد.ضریب تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق برابر با 627/0 می‌ باشد که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین دو متغیر می باشد.
نتایج حاصل از آزمونهای آماری فرضیه اول بیانگر این مطلب می باشد که سطح آگاهی از اهداف سازمانی، قوانین و مقررات استخدامی، برگزاری مداوم دوره‌های آموزشی و تفکیک وظایف مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی و نیز سطح شناخت حسابرسان از بخشهای مختلف اداری و عملیاتی دستگاههای تحت حسابرسی و ارزیابی مستمر سیستم کنترل داخلی باعث میگردند که محیط کنترلی در زمره­ی عاملین تأثیر گذار بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
فرضیه دوم:
برای مشخص کردن تأثیر ارزیابی ریسک در تبیین حسابرسی موفق از روش آماری رگرسیون خطی بهره گیری گردید. جدول 4-12 نشان می‌ دهد ضریب همبستگی چند گانه ی متغیرهای ارزیابی ریسک و حسابرسی موفق  افراد نمونه و ضریب تعیین چند گانه به دست آمده نشانگر اینست بین دو متغیر ارتباط مستقیم و قوی هست، همچنین نتایج نشان داد بین مدل ارزیابی ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق در دستگاه‌های اجرایی  واریانس مشترک هست .جدول 4-13 نشان می‌ دهد که مقدار F در مدل که در سطح خطای کمتر از 1% معنا دار می باشد  نشانگر این می باشد ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق در دستگاه‌های اجرایی تأثیر معنا داری دارد.با در نظر داشتن جدول شماره 4-14 مقدار t متناظر با بتای ارزیابی ریسک برابر با  492/11 می‌ باشد که در سطح خطای کمتر 1% معنا دار می باشد به این معنا که مولفه ارزیابی ریسک تأثیر معنا داری بر حسابرسی موفق دارد. در نهایت ضریب تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق برابر با 597/0 می‌ باشد که نشان دهنده ارتباط مستقیم بین دو متغیر می باشد.
نتایج حاصل از آزمون های فرضیه دوم بیانگر این مطلب می باشد که شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک های مرتبط با هدف های عام و هدف فعالیت به و سیله کسب شناخت صحیح از سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان باعث میگردد که ارزیابی ریسک تاثیر گذار بر انجام حسابرسی موفق در دستگاه های اجرایی قرار دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:
هدف اصلی
با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اهداف فرعی:
الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .
ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.


دیدگاهتان را بنویسید