قسمتی از متن پایان نامه :

2-9 تئوریهای مرتبط با بازدهی اوراق بهادار
2-9-1تئوری سبد اوراق بهادار
سبد اوراق بهادار، یک سبد دارایی می باشد که سرمایه گذار آن را با ترکیبهای مختلفی از داراییهای مالی متنوع نگهداری می ‌کند. به دلیل این که افراد در سبد داراییهای مالی خود ترکیبهای مختلفی از پول نقد، سهام، سپرده بانکی، اوراق قرضه، طلا و ارز نگهداری میکنند، تغییرات در حجم پول، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی، تقاضای افراد برای نگهداری هر یک از داراییهای مزبور مانند تقاضا برای سهام را تحت تاثیر قرار میدهد و این موضوع نیز به نوبه ی خود بر قیمت سهام اثر گذار می باشد. در سال 1950هری مارکویتز[1] ، مدل اساسی سبد اوراق بهادار را به گونه رسمی ارائه نمود 1959)، Martkowitz) .وی برای نخستین بار نرخ بازده مورد انتظار و ریسک را برای سبد اوراق بهادار دارایی ها استنتاج نمود.مارکویتز نشان داد که انحراف نرخ بازده،معیاری مناسب برای ریسک اوراق بهادار تحت مجموعه ای از مفروضات منطقی می باشد و روشی برای محاسبه ریسک سبد اوراق بهادار تبیین نمود. این فرمول برای انحراف معیار سبد اوراق بهادار،نه تنها اهمیت متنوع سازی سرمایه گذاری ها را برای کاهش ریسک کلی  اوراق بهادار نشان می داد،بلکه همچنین مشخص می نمود که چگونه می توان به گونه ای کارا،متنوع سازی نمود. مدل مارکویتز مبتنی بر مجموعه ای از مفروضات به توضیح زیر می باشد:
1- سرمایه گذاران  برای هر طرح سرمایه گذاری به توزیع احتمالی بازده های مورد انتظار در طول دوره نگهداری توجه می نمایند.
2- سرمایه گذاران مطلوبیت خود را طی دوره زمانی مورد انتظار ماکزیمم می کنند و منحنی بی تفاوتی آنان دارای شیب منفی می باشد.
3 -سرمایه گذاران همواره ریسک سبد اوراق بهادار را بر اساس نوسانات بازده های مورد انتظار برآورد می کنند.
4- پایه و اساس تصمیمات سرمایه گذاران را ریسک و بازده مورد انتظار تشکیل می دهد،پس منحنی های مطلوبیت آنان در برگیرنده بازده مورد انتظار و انحراف بازده های مورد انتظار می باشد.
5- سرمایه گذاران در سطح معینی از ریسک بازده های بالاتر را به بازده های پایین تر ترجیح می دهند. همچنین در سطح معینی از بازده مورد انتظار،ریسک کمتر را به ریسک بیشتر ترجیح می دهند.
با در نظر داشتن مفروضات بالا می توان ویژگی های کارایی یکایک دارایی ها یا سبد اوراق بهاداری از آنان را این گونه اظهار نمود که هیچ دارایی یا سبد اوراق بهاداری از دارایی ها ،با همان ریسک (یا کمتر از آن )،بازده مورد انتظار بالاتری حاصل نیاورد و یا با همان بازده مورد انتظار (یا بیشتر)ریسک کمتری را به همراه نداشته باشد (رایلی و براون ،1386،50و51).
2-9-2 نظریه مدرن پرتفوی[2]( MPT )
مقاله چاپ گردیده توسط هری مارکویتز در سال 1952،به عنوان منشأ تئوری جدید پرتفوی شناخته می گردد.مفروضات این تئوری به توضیح زیر می باشد:
1-توزیع بازدهی همه اوراق بهادار و دارایی ها نرمال می باشد.
2-واریانس بازدهی دارائی،شاخص مناسبی برای اندازه گیری ریسک می باشد(Rom&Ferguson,1993).
بر اساس نظریه مدرن پرتفوی ، کل ریسک هر شرکت به دو دسته تقسیم میشود:

  • ریسک سیستماتیک(ریسک غیر قابل اجتناب و یا ریسک بازار )2. ریسک غیر سیستماتیک (ریسک قابل اجتناب و یا ریسک انحصاری) ریسک سیستماتیک ناشی از مسائل و بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد که قابل کنترل نمی باشد و از این رو آن را ریسک کاهش ناپذیر نیز می نامند.ریسک سیستماتیک بر روی کلیه شرکت ها ( کل بازار ) اثر می گذارد و مجموعه بنیان ها و ساختارهای اقتصادی را در بر می گیرد.شاخص اندازه گیری این ریسک را بتا(β) نامیده اند. حساسیت بازده هر سهم نسبت به تغییرات بازده بازار در ضریب بتا منعکس می گردد.به بیانی دیگر، بتا ابزاری برای اندازه گیری تغییر پذیری هر سهم نسبت به سهم میانگین( میانگین کل بازار ) می باشد.ریسک غیر سیستماتیک،ناشی از مسائل مدیریتی و داخلی شرکت ها می باشد که قابل کنترل و اجتناب می باشد و از عواملی زیرا مدیریت شرکت، ساختار سرمایه ، اختلاس ها و … متأثر می گردد و می توان آن را با اصلاح مدیریت، اصلاح ساختار سرمایه و تنوع بخشی در بدره سرمایه گذاریحذف نمود یا به میزان قابل توجهی کاهش داد (Sharpe, 1964).
  • [1] Harry Martkowitz

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

    [2] Modern Portfolio Theory ( MPT )


    دیدگاهتان را بنویسید