قسمتی از متن پایان نامه :

4-1  مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای می باشد که طی آن داده‌هایی که به طرق مختلف جمع‌آوری شده‌اند؛ اختصار، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به‌مقصود آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک‌های گوناگون آماری تأثیر به‌سزایی در استنتاج‌ها و تعمیم به عهده دارند (خاکی، 1384، ص 305). در این فصل با بهره گیری از داده‏های جمع آوری شده از نمونه آماری پژوهش که شامل 70 شرکت در دوره زمانی 1389-1385 می باشد، فرضیه‏های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند. روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر  روش داده های پانل[1] می‏باشد که با بهره گیری از نرم افزار Eviews انجام شده می باشد. در ادامه آغاز به مقصود کسب شناخت بیشتر درمورد جامعه آماری و متغیرهای مورد مطالعه، اختصار ای از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه می گردد. سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در خصوص فرضیه های پژوهش، به گزارش آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل پرداخته می گردد.
4-2  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
به گونه کلی، روش‌هایی را که به وسیله آنها می‌توان اطلاعات جمع‌ آوری شده را پردازش کرده و اختصار نمود، آمار توصیفی می‌نامند. این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه یا نمونه می پردازد و هدف از آن محاسبه پارامترهای جامعه یا نمونه پژوهش می باشد (آذر و مؤمنی، 1389، ص 8). در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با بهره گیری از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار[2]، چولگی[3] و کشیدگی[4] انجام پذیرفته می باشد. در این ارتباط میانگین، اصلی ترین شاخص مرکزی بوده و متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد بطوری که اگر داده ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار می گیرد. انحراف معیار از پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی داده ها را نشان می‌دهد. چولگی نیز از پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی بوده و شاخص تقارن داده‌هاست. در صورتی که جامعه از توزیع متقارن برخوردار باشد، ضریب چولگی مساوی صفر، درصورتی که جامعه چوله به چپ باشد، ضریب چولگی منفی و در صورتی که دارای چوله به راست باشد، ضریب چولگی مثبت خواهد بود. کشیدگی نیز شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال می باشد. اختصار وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش پس از غربالگری و حذف داده‏های پرت[5] به کمک نرم افزار SPSS در نگاره 4-1ارائه شده می باشد.
با در نظر داشتن نگاره 4-1، متوسط امتیاز افشای اختیاری شرکت های نمونه برابر با 03/29 بوده و از آنجایی که با در نظر داشتن چک لیست افشای اختیاری (پیوست 1 پایان نامه) بیشتری امتیاز قابل کسب توسط یک شرکت در هر سال برابر با 81 می باشد پس میتوان گفت سطح افشای اختیاری در میان شرکت های نمونه پایین بوده و از شرایط ایده آل دارای فاصله می باشد. در این ارتباط کمترین و بیشترین میزان افشای اختیاری نیز به ترتیب برابر با 5 و 58  می باشد. برررسی چولگی و کشیدگی مربوط به این متغیر که برای نرمال بودن لازم می باشد به ترتیب برابر با صفر و 3 باشد گویای آن می باشد که توزیع این متغیر نرمال نمی باشد. در نمودار 4-1 طریقه سالیانه این متغیر به تصویر کشیده شده می باشد. همانطور که در این نمودار مشهود می باشد میزان افشای اختیاری شرکت های نمونه طی بازه زمانی پژوهش دارای طریقه صعودی بوده بطوری که متوسط میزان آن از 91/20 در سال 1385 به 92/37 در سال 1389 رسیده می باشد. طریقه فوق مؤید بهبود محیط اطلاعاتی شرکت ها و توجه بیشتر به موضوع افشای اختیاری در سال های اخیر می باشد.
[1] Panel Data
[2] – Std Deviation

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[3]  Skewness
[4]  Kurtosis
[5]  داده های پرت (outliers) مشاهداتی هستند که در فاصله دورتری از سایر داده ها قرار گرفته و مقادیر آن ها نسبت به مقادیر دیگر در بین مجموعه داده ها بزرگتر یا کوچک تر می باشد. داده های پرت می تواند بر تحلیل های آماری اثرات نامطلوبی از قبیل افزایش واریانس خطا، کاهش توان آزمون، بر هم زدن توریع نرمال داده ها و برآورد اریب پارامترها بگذارد و لازم می باشد محقق پس از شناسایی آن ها در جهت حذف آن ها تصمیم گیری نماید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید