قسمتی از متن پایان نامه :

4-1 مقدمه

پس از ارائه روش پژوهش در فصل قبل و جمع آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها، دراین فصل با بهره گیری از روش های مناسب ومشخص آماری به مطالعه و تجزیه وتحلیل این داده ها خواهیم پرداخت تا نهایتاً با تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده بتوانیم پاسخی مناسب برای پرسش های این پژوهش بیابیم. تجزیه وتحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای می باشد که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند اختصار، دسته بندی ودر نهایت پردازش می شوند تازمینه برقراری روابط بین داده ها و انجام تحلیل های علمی به مقصود آزمون فرضیه ها فراهم گردد. دراین فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری تأثیر بسزایی در تعمیم یافته ها به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با در نظر داشتن نوع پژوهش، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت هستند.
این پژوهش به مطالعه تأثیر ریسک ورشکستگی در ارزشگذاری صحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مطالعه می کند. ساختار فصل با در نظر داشتن فرضیه های مورد مطالعه تنظیم گردیده می باشد. آغاز آمار توصیفی ارائه می گردد و پس از آن با بهره گیری از آزمون های آماری تشریح شده به تجزیه و تحلیل ناهمسانی واریانس و همبستگی داده های پژوهش پرداخته می گردد و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند پژوهش و مطالعه معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تایید یا رد فرضیات می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2 نتایج آمار توصیفی
برای مطالعه مشخصات عمومی و پایه ای متغیرها جهت برآورد مدل، تجزیه و تحلیل دقیق آنها و شناخت جامعه آماری مورد پژوهش، آشنایی با آماره های توصیفی مربوط به متغیرها لازم می باشد.
اختصار ویژگی های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مورد بهره گیری در این پژوهش در جدول (4-1) اختصار شده می باشد. آماره های گزارش شده در برگیرنده شاخص ها و معیارهای مرکزی شامل میانگین، میانه، حداکثر و حداقل شاخص های پراکندگی شامل، انحراف معیار متغیرهای مورد بهره گیری در این پژوهش می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید